ผลงานจากอาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ อาจารย์ศิริลักษณ์ แก้วศรีวงศ์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ในการส่งนวตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวด 27 th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX 2016) ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2559 จำนวน 4 ผลงาน ได้รับรางวัลทั้งหมดดังนี้
1. ST-Suction Simulator Model (Baby) ได้เหรียญทอง
2. ST-IV Safety ได้เหรียญเงิน
3. ST-Auto Leg Elevator ได้เหรียญเงิน
4. SE-Rinse Tank ได้เหรียญทองแดง
วันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 15:11 น. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศาตราจารย์นรนิต เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้บริหารฯ ถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต

Enter Faculty of Nursing Website