รายละเอียดโครงการและใบสมัคร คลิกที่นี่
วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติของคณะพยาบาลศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดประชุม 1st International Conference on the Development of the Economy, Society, the Environment, and Health under International Cooperation in the Greater Mekong Sub-region ซึ่งในงานนี้มีสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศจำนวน 7 แห่งและสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ. ร่วมเป็น co host นอกจากนี้ทางคณะฯ ยังได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา เป็น guest speaker ในหัวข้อ The well being of ASEAN citizens during the next decade ในการประชุมครั้งนี้มีนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ กับ Princess Mother National Institute on Drug Abuse Treatment และ The Colombo Plan Secretariat โดยมี นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ Mr. Kinley Dorji, Secretariat General from The Colombo Plan Dr. Viroj Verachai Director, Princess Mother National Institute on Drug Abuse รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มธ. นายแพทย์วิโรจน์ วีรชัย ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 2 อาคารโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 15:11 น. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศาตราจารย์นรนิต เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้บริหารฯ ถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต

Enter Faculty of Nursing Website