วันที่ 24 มิถุนายน 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 19 ปี ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต เป็นประธานในพิธี
วันที่ 27 มิถุนายน 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
รศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof. Dr. Siti Zamratol-Mai Sarah Mukari, Dean of Faculty of Health Sciences, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาที่ Department of Nursing, Faculty of Medicine โดย UKM เป็นมหาวิทยาลัย Top 50 ใน QS ที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี วันที่ 26-28 พ.ค. 58
รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล (Incoming faculty and students) จาก Faculty of Heath Care and Nursing, Juntendo University, Japan ในการเดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และศาสตร์ทางการพยาบาล ระหว่างวันที่ 8 - 13 มีนาคม 2558
รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Prof. Dr. Azita Emami, Dean, School of Nursing, University of Washington at Seattle
กำหนดการ คลิกที่นี่ ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่
วันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 15:11 น. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศาตราจารย์นรนิต เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้บริหารฯ ถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต


Enter Faculty of Nursing Website