การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

แผนการศึกษา

1   แผนการศึกษาสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน   แผน ก แบบ ก 2 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

          รหัสวิชา                            ชื่อรายวิชา                                   จำนวนหน่วยกิต

พย. 611            หลักการและทฤษฎีทางการพยาบาลขั้นสูง                                              3

พย. 612            การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง                                                             3

พย. 613            แนวคิดการพยาบาลขั้นสูง                                                                     2

พย. 616            พยาธิสรีรวิทยาคลินิก                                                                           2

พย. 692            เภสัชวิทยา                                                                                          2

                                                                                                              รวม         12
  

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา                            ชื่อรายวิชา                                            จำนวนหน่วยกิต

พย. 614            ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการทางการพยาบาล                                       2

พย. 615            วิจัยทางการพยาบาล                                                                                3

พย. 651            การส่งเสริมสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน                                        2          

พย. 652            การพยาบาลปฐมภูมิผู้ใช้บริการที่มีปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย                         3

และครอบครัว

วิชาเลือก                                                                                             2           

                                                                                                                       รวม       12
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา                            ชื่อรายวิชา                                            จำนวนหน่วยกิต

พย. 653            ปฏิบัติการพยาบาลปฐมภูมิผู้ใช้บริการที่มีปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย               

และครอบครัว   
                                                                                                     
  รวม      3
  

                                              ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่  1

รหัสวิชา                            ชื่อรายวิชา                                            จำนวนหน่วยกิต

พย. 654            การพยาบาลปฐมภูมิผู้ใช้บริการภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง                                    3

ครอบครัว และชุมชน           

พย. 655            ปฏิบัติการพยาบาลปฐมภูมิผู้ใช้บริการภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง                           3

ครอบครัว และชุมชน

                        วิชาเลือก                                                                                                    2

พย. 800            วิทยานิพนธ์                                                                                              3          

                                                                                                                            รวม    11 
 

ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่   2

รหัสวิชา                            ชื่อรายวิชา                                            จำนวนหน่วยกิต

พย. 800            วิทยานิพนธ์                                                                                                9

                                                                                                                               รวม    9

  

2   แผนการศึกษาสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน   แผน  ข  
 

                             ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา                            ชื่อรายวิชา                                            จำนวนหน่วยกิต

พย. 611            หลักการและทฤษฎีทางการพยาบาลขั้นสูง                                                      3

พย. 612            การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง                                                                     3         

พย. 613            แนวคิดการพยาบาลขั้นสูง                                                                             2

พย. 616            พยาธิสรีรวิทยาคลินิก                                                                                   2

พย. 692            เภสัชวิทยา                                                                                                   2

                                                                                               รวม     12

 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  2

รหัสวิชา                            ชื่อรายวิชา                                            จำนวนหน่วยกิต

พย. 614            ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการทางการพยาบาล                                             2

พย. 615            วิจัยทางการพยาบาล                                                                                     3

พย. 651            การส่งเสริมสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชน                                               2

พย. 652            การพยาบาลปฐมภูมิผู้ใช้บริการที่มีปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย                               3

และครอบครัว   

วิชาเลือก                                                                                                  2          

                                                                                               รวม      12

  

ชั้นปีที่ 1   ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา                            ชื่อรายวิชา                                            จำนวนหน่วยกิต

พย. 653            ปฏิบัติการพยาบาลปฐมภูมิผู้ใช้บริการที่มีปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย                       3

และครอบครัว   

                                                                                                รวม    3

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา                            ชื่อรายวิชา                                            จำนวนหน่วยกิต

พย. 654            การพยาบาลปฐมภูมิผู้ใช้บริการภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง                                              3

                        ครอบครัว และชุมชน      

พย. 655            ปฏิบัติการพยาบาลปฐมภูมิผู้ใช้บริการภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง                                    3

ครอบครัว และชุมชน      

พย. 691            การใช้ผลวิจัยทางการพยาบาล                                                                            2

วิชาเลือก                                                                                                    2

  รวม    10

 

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  2

รหัสวิชา                            ชื่อรายวิชา                                            จำนวนหน่วยกิต

พย. 656            สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน                                               3

พย. 657            กรณีเลือกสรรการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน                                                     2

พย. 659            การค้นคว้าอิสระด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน                                           4

                                                                                                                           
   รวม     9

คำอธิบายรายวิชา

1. วิชาแกน

 พย. 611         หลักการและทฤษฎีทางการพยาบาลขั้นสูง                                         3(3-0-9)

NS  611         Theoretical Foundation for Advanced Nursing

                        แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการวิเคราะห์ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ  ทฤษฎีระบบ  ทฤษฎีทางการพยาบาล และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติการพยาบาล   

                       

พย. 612         การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง                                            3(2-4-6)

NS  612         Advanced Health Assessment

                        แนวคิดและหลักการประเมินภาวะสุขภาพของบุคคล เทคนิคการซักประวัติ    การตรวจ

ร่างกาย การรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์  รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวข้องทั้งในภาวะสุขภาพปกติ และในภาวะการเจ็บป่วย   การตรวจร่างกายแบบผสมผสาน  การตรวจร่างกายเฉพาะระบบ การตรวจร่างกายตามอาการและภาวะการเจ็บป่วย  การใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อการสืบค้นอาการโรค หรือปัญหาทางสุขภาพ     การใช้ข้อมูลจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  การตรวจพิเศษโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การวิเคราะห์ แปลผล และตัดสินใจทางคลินิก  เพื่อการวินิจฉัยโรคหรือปัญหาทางสุขภาพ

 

พย. 613         แนวคิดการพยาบาลขั้นสูง                                                  2(2-0-6)

NS  613         Conceptual Basis for Advanced Practice Nursing                                                 

                        นโยบายสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพและการพยาบาล ระบบบริการพยาบาลในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ  ตติยภูมิ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ วิวัฒนาการการพยาบาลขั้นสูง บทบาทพยาบาลขั้นสูงในการปฏิบัติและพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการวิจัย การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง การสร้างทีมงาน การให้คำแนะนำ และคำปรึกษา ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการพยาบาล ทฤษฎีจริยธรรม ประเด็นจริยธรรมทางการพยาบาล  การตัดสินใจเชิง  จริยธรรมในการบริการพยาบาล

                       

พย. 614         ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการทางการพยาบาล                     2(2-0-6)

NS  614         Leadership and Management in Nursing

                        ทฤษฎีการบริหารจัดการ  การบริหารจัดการบริการสุขภาพ  หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  การวิเคราะห์ต้นทุน หลักการจัดทำโครงการบริการสุขภาพและการวิเคราะห์และประเมินโครงการ การจัดการคุณภาพบริการสุขภาพ  ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและการจัดการกับความเปลี่ยนแปลง  ภาวะผู้นำและพฤติกรรมผู้นำ  การจัดการกับความขัดแย้ง กระบวนการกำหนดนโยบาย  การเจรจาต่อรอง กระบวนการตัดสินใจ   การสื่อสารและการกล้าแสดงออก จริยธรรมในการบริหาร  การจัดการความรู้  การประยุกต์  หลักการบริหารจัดการและภาวะผู้นำในบริการพยาบาล

 

พย. 615         วิจัยทางการพยาบาล                                                       3(3-0-9)

NS  615         Nursing Research

                        การออกแบบวิจัยและวิธีการวิจัย  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ และการประเมินคุณภาพของเครื่องมือ  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงประยุกต์และการแปลความหมายข้อมูล การเขียนรายงานผลการวิจัยและการนำเสนอผลการวิจัย   การวิจารณ์งานวิจัย รวมทั้งการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลและการดำเนินการวิจัย

                       

พย. 616         พยาธิสรีรวิทยาคลินิก                                                      2(2-0-6)

NS  616         Clinical  Pathophysiology 

                   แนวคิด ทฤษฏี  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในภาวะปกติและเจ็บป่วยของบุคคล   แนวคิดทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอาการแสดง/ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย

 

2.  วิชาบังคับเฉพาะสาขา

 

พย. 651         การส่งเสริมสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชน                      2(2-0-6)

NS  651         Health Promotion of Individual Family and Community

                        แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับครอบครัวและชุมชน  การพัฒนาการและความเสี่ยงของบุคคลแต่ละวัย ตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยสูงอายุ รวมทั้งครอบครัวและชุมชน การส่งเสริมภาวะโภชนาการ ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย  การจัดการกับความเครียดของบุคคล   วัยเด็ก วัยรุ่น  สตรี  ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  การส่งเสริมสุขภาพในระดับครอบครัวและชุมชน   ประเด็นจริยธรรมในการส่งเสริมสุขภาพ

 

พย. 652         การพยาบาลปฐมภูมิผู้ใช้บริการที่มีปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย         3(3-0-9)

และครอบครัว 

NS 652                   Primary Care for Clients with Common Health Concerns and Family

            แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย  การตอบสนองของผู้ใช้บริการทุกช่วงวัยและครอบครัวต่อภาวะเจ็บป่วย การประเมินภาวะสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม การตรวจคัดกรองโรค การวิเคราะห์วินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัยอาการกำเริบ การจัดการภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินและการบาดเจ็บ การรักษาเบื้องต้น การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทำหัตถการตามขอบเขตของกฎหมาย การส่งต่อผู้ใช้บริการ  การฟื้นฟูสภาพ  การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  โดยบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  ความรู้เชิงประจักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้การบริการผู้ใช้บริการที่มีปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย และครอบครัว การส่งเสริมศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ใช้บริการและครอบครัวโดยคำนึงถึงประเด็นจริยธรรม ภูมิหลัง สังคม วัฒนธรรม  ของผู้ใช้บริการและครอบครัว  ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาลปฐมภูมิ  ผู้ใช้บริการที่มีปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยและครอบครัว

           

พย. 653         ปฏิบัติการพยาบาลปฐมภูมิผู้ใช้บริการที่มีปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย     3(0-12-0)

และครอบครัว 

NS  653         Practicum in Primary Care for Clients with Common  Health  Concerns

and Family

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลระดับปฐมภูมิ ในผู้ใช้บริการทุกช่วงวัยที่มีปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยรวมถึงปัญหาสุขภาพในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินและการบาดเจ็บ และครอบครัว ครอบคลุมการประเมิน วิเคราะห์ วินิจฉัยแยกโรค วินิจฉัยอาการกำเริบ การรักษาเบื้องต้น การให้ภูมิคุ้มกันโรค โดยให้ยาและทำหัตถการตามขอบเขตทางกฎหมาย ป้องกันภาวะแทรกซ้อน การฟื้นฟูสภาพและการป้องกันการกลับเป็นซ้ำ โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  การพัฒนาผู้ใช้บริการและ ครอบครัวในการดูแลตนเองอย่างเต็มศักยภาพ โดยคำนึงถึงประเด็นจริยธรรม สิทธิ และความเป็นปัจเจกของบุคคลบนพื้นฐานของสังคม  วัฒนธรรม

 

พย. 654         การพยาบาลปฐมภูมิผู้ใช้บริการภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง                   3(3-0-9)

ครอบครัวและชุมชน

NS  654         Primary Care for Clients with Chronic Illness , Family and  Community

แนวคิดเกี่ยวกับภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง การตอบสนองของบุคคลทุกช่วงวัย ครอบครัวและชุมชนต่อภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง การประเมินภาวะสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม ตามระบบต่าง ๆ ในผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย  การวินิจฉัยอาการกำเริบ การรักษาเบื้องต้น การให้ยา และการทำหัตถการที่จำเป็นตามขอบเขตของกฎหมาย การพยาบาลและการจัดการกับอาการ  การฟื้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพบุคคลทุกช่วงวัย  ครอบครัวและชุมชน  ในภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยบูรณาการความรู้เชิงประจักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  การส่งเสริมการดูแลตนเองของบุคคล  ครอบครัว และชุมชน  โดยคำนึงถึงความแตกต่างของบริบททางสังคมและวัฒนธรรมบนพื้นฐานกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ประเด็นและแนวโน้มการพยาบาลปฐมภูมิ  ผู้ใช้บริการภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง  ครอบครัวและชุมชน

           

พย. 655         ปฏิบัติการพยาบาลปฐมภูมิผู้ใช้บริการภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง          3(0-12-0)

ครอบครัวและชุมชน   

NS  655         Practicum in Primary Care for Clients with Chronic Illness, Family and Community

                        ฝึกปฏิบัติการพยาบาลระดับปฐมภูมิในผู้ใช้บริการทุกช่วงวัยที่เจ็บป่วยภาวะเรื้อรัง   ครอบครัว  และชุมชน  ครอบคลุมการประเมินสภาพ  การวินิจฉัยแยกโรค  การประเมินภาวะเสี่ยงและคัดกรองโรค  การรักษาเบื้องต้น   ตามขอบเขตของกฎหมาย  การวินิจฉัยชุมชนและวางแผนเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน  มีการป้องกัน  ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพ  โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์   ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงจริยธรรม สิทธิ และความเป็นปัจเจกบุคคลของผู้ใช้บริการ  ครอบครัวและชุมชน   การพัฒนาผู้ใช้บริการ  ครอบครัวและชุมชน  ในการดูแลตนเองอย่างเต็มศักยภาพในบริบทของสังคมวัฒนธรรม

           

พย. 656         สัมมนาปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน                          3(3-0-9)

NS  656         Seminar in Community Nurse Practitioner Practice

            การรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ในปรากฏการณ์ทางการพยาบาลอย่างเป็นระบบ  การวิเคราะห์ประเด็นบทบาททางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน การทบทวนความรู้จากงานวิจัย  การประยุกต์กระบวนการตัดสินใจและการใช้ผลการวิจัย ในการวางแผนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เลือกสรรในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

             

พย. 657         กรณีเลือกสรรการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน                          2(0-8-0)  

NS  657         Advanced Selected Practicum in Community Nurse Practitioner

                        ฝึกปฏิบัติบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ในกลุ่มผู้ใช้บริการที่เลือกสรรในชุมชน ที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันหรือเรื้อรังโดยครอบคลุมบทบาทในการวินิจฉัยแยกโรค รักษาพยาบาลขั้นต้น  ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันความเจ็บป่วยและฟื้นฟูสภาพอย่างเป็นองค์รวม เหมาะสมกับวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรม ประสานการดูแลในทีมสหสาขาและองค์กร  ชุมชน วิเคราะห์ระบบบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล   

                         

พย. 691         การใช้ผลวิจัยทางการพยาบาล                                          2(2-0-6)    

NS  691         Research Utilization in Nursing

                        การระบุปัญหาทางคลินิกที่เลือกสรร การสืบค้นและคัดเลือกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางคลินิกที่เลือกสรร การวิเคราะห์ วิจารณ์งานวิจัย เพื่อการนำไปใช้ทางการพยาบาล การสกัดสาระจากงานวิจัย การสังเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาล

                       

พย. 692         เภสัชวิทยา                                                                  2(2-0-6)

NS  692         Pharmacology

            แนวคิดเกี่ยวกับเภสัชวิทยา  เภสัชจลนศาสตร์   เภสัชพลศาสตร์ของยา  ปฏิกิริยาระหว่างกันและผลข้างเคียงของยา   ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของยาที่ใช้เพื่อการรักษาปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย   บทบาทของพยาบาลในการใช้ยาเพื่อรักษาโรคเบื้องต้นและการบริหารยาตามขอบเขตกฏหมายวิชาชีพ

                       

3.    วิชาเลือก

 

พย. 602         สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล                        3(3-0-9) 

NS  602         Applied Statistics for Nursing Research                                              

                        การประมวลผลและการจัดการข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิงเฉพาะเรื่อง  แบบพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก  การเลือกวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติที่เหมาะสมกับปัญหาวิจัยทางการพยาบาล  การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นในการใช้สถิติแต่ละประเภท  การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติ SPSS

 

พย. 603         กลวิธีการส่งเสริมสุขภาพ                                                 3(3-0-9)

NS  603         Strategies for Health Promotion        

                        แนวคิด กลวิธีและเทคนิคสำคัญที่ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ   กลวิธีระดับบุคคล  ระดับกลุ่มและมวลชน ตลอดจนการสนับสนุนด้านนโยบายและสิ่งแวดล้อมต่อการมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชน

 

พย. 604         การบริหารจัดการการพยาบาลชุมชน                                   2(2-0-6)

NS  604         Community  Nursing  Management

                   หลักการ  และกระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพ  และการบริการสุขภาพในชุมชน  หลักการวางแผนเชิงกลยุทธ์  การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล  สารสนเทศเพื่อการบริหาร   จัดการชุมชน  หลักการและกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณในชุมชน  การพัฒนาระบบการควบคุมมาตรฐานการบริการ   การจัดการความเสี่ยงทางการพยาบาลชุมชน  การจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาลชุมชน  ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมในการบริหารจัดการชุมชน

 

พย.  605        วิทยาการระบาดประยุกต์                                                  2(2–0–6)

NS   605        Applied  Epidemiology

                        แนวคิดและหลักการของระบาดวิทยา  การประยุกต์ใช้หลักการระบาดวิทยาและข้อมูล  เชิงประจักษ์กับบริการพยาบาล  การประยุกต์ใช้กับงานวิจัยสุขภาพ  การวิเคราะห์และวิจารณ์งานวิจัย  สุขภาพด้วยหลักการระบาดวิทยา

 

พย. 606         ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการพยาบาล                          3(3-0-9) 

NS  606         English  for  Nursing  Communication

            หลักการและฝึกทักษะสำหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์บทความประเภทต่างๆ  เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์   เนื้อหา  และสรุปความคิดรวบยอดจากบทความ   ทักษะสำหรับการเขียนเชิงวิชาการ  การฟังและการพูดที่สามารถติดต่อสื่อสาร  เพื่อปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

4. วิทยานิพนธ์   สำหรับแผน ก  แบบ  ก 2

 

พย. 800         วิทยานิพนธ์                                                                      12

NS  800         Thesis

โครงสร้างการวิจัยและการดำเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน เขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ การศึกษาและการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ จริยธรรมในการทำวิจัยและจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

 

5. การค้นคว้าอิสระ   สำหรับแผน ข

 

พย. 659         การศึค้นคว้าอิสระด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน                         5

NS  659         Independent Study in Community Nurse  Practitioner

ศึกษาค้นคว้าในประเด็นด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา