.....
 

วันที่ 

 
 
ยินดีต้อนรับสู่
 
 
 
 
   
 
ภาพกิจกรรม วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑ (รหัส ๕๘) และผู้ปกครอง ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาและผู้ปกครอง ณ ห้อง ๒๕๑ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม July 24, 2015 The MOU Signing Ceremony between Faculty of Nursing, Thammasat University and Faculty of Health Care and Nursing, Jutendo University

ภาพกิจกรรม วันที่ ๒๓ ก.ค.๕๘ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติของคณะพยาบาลศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดประชุม 1st International Conference on the Development of the Economy, Society, the Environment, and Health under International Cooperation in the Greater Mekong Sub-region ซึ่งในงานนี้มีสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศจำนวน ๗ แห่งและสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ. ร่วมเป็น co host นอกจากนี้ทางคณะฯยังได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ และ ดร.วิจารณ์ สิมะฉายา เป็น guest speaker ในหัวข้อ The well being of ASEAN citizens during the next decade ในการประชุมครั้งนี้มีนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ภาพกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ "โครงการอบรม Training the Trainer : การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ" ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ และ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนร่มเย็น อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และ ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

ภาพกิจกรรม วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นางสาวพรพรรณ มณีสุวรรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ให้ได้รับโล่รางวัล Nursing Student Award นักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2558 ในงานประชุมวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิรูปวิธีการจัดการเรียนการสอน สาขาพยาบาลศาสตร์สู่สังคมในศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กรกรฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๕๘ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ กับ Princess Mother National Institute on Drug Abuse Treatment และ The Colombo Plan Secretariat โดยมี นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ Mr. Kinley Dorji, Secretariat General from The Colombo Plan Dr. Viroj Verachai Director, Princess Mother National Institute on Drug Abuse รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มธ. นายแพทย์วิโรจน์ วีรชัย ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น ๒ อาคารโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ภาพกิจกรรม วันที่ ๗ กรกฎาคม ๕๘ รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นแขกในการจัดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ เนื่องจากสถาบันวัคซีนเป็นคู่ความร่วมมือ และได้ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานเปิดการประชุม และในงานนี้อาจารย์ในกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ได้จัดแสดงนิทรรศการและถวายรายงานแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมงานพิธีเปิดศูนย์ไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม ๑,๒ หอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาทสามัญ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๕๘ รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ ๘๑ ปี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ภาพกิจกรรม วันที่ ๒๔ มิ.ย.๕๘ คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ ๑๙ ปี ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต เป็นประธานในพิธี โดยในช่วงเช้า มีพิธีสงฆ์และพิธีเปิดห้องการเรียนการสอนระบบ Teleconference พร้อมสาธิตการเรียนการสอนในห้องเรียนทางไกล (Blackboard) และในช่วงบ่ายมีการบรรยายธรรม เรื่อง"คนเราเกิดมาเพื่ออะไร" โดย ท่านพระครูวินัยธร กิตติศักดิ์

ภาพกิจกรรม วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานโครงการศิลปะและวัฒนธรรมทางการพยาบาลในการมอบขีดหมวก และเข็มธรรมศาสตร์ และปัจฉิมนิเทศ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ชั้น 2 ห้อง 251 อาคารเรียนรวมศูนย์สุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม  คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย เรื่อง "Sexual and reproductive health status, service needs and perceived barriers on sexual and reproductive health services of Thai street adolescents" จาก East Asian Development Network (EADN) ในงาน EADN Annual Forum 2014/2015 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 27 – 30 พ.ค.58

ภาพกิจกรรม  26-28 พฤษภาคม 58 รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof. Dr. Siti Zamratol-Mai Sarah Mukari, Dean of Faculty of Health Sciences, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาที่ Department of Nursing, Faculty of Medicine โดย UKM เป็นมหาวิทยาลัย Top 50 ใน QS ที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี

ภาพกิจกรรม  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน ITEX'15 ทำให้คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ได้เกณฑ์รางวัลระดับนานาชาติทั้งในส่วนอาจารย์และนักศึกษาตามเป้า 100% ขอชิ่นชม ผศ.จิณพิชญ์ชา มะมม ผศ.ชิดกมล สังข์ทอง และ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่คว้ารางวัลเหรียญทอง(1) เหรียญทองแดง(1) และรางวัลพิเศษ(2) ในงาน 26th International Invention & Innovation Exhibition, Malaysia วันที่ 21-23 พ.ค.58

ภาพกิจกรรม  ๒๕ ธ.ค.๕๗ Prof. Jen-Jiuan Liaw, Dean, School of Nursing at National Defense Medical Center (NDMC) และทีมบริหารให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อหารือในรายละเอียดหลังลงนามข้อตกลงทางวิชาการร่วมกัน รวมทั้งหารือการแลกเปลี่ยนอาจารย์นักศึกษา การเรียนการสอน
การวิจัย และนำชม simulation center ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลของ School of Nursing, NDMC

ภาพกิจกรรม  คณาจารย์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ ๔ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม "การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม" สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๔ วันที่ ๒๔-๒๕ ธ.ค.๕๗ ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก

ภาพกิจกรรม  คณาจารย์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ ๓ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาจริยธรรม "พัฒนาจริยธรรมของผู้นำ" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ วันที่ ๑๙-๒๑ ธ.ค.๕๗ ณ กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

ภาพกิจกรรม  คณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ เข้าร่วมโครงการพัฒนาจริยธรรม "รู้รักสามัคคี" ณ บ้านป่าริมเขื่อน จ.นครนายก วันที่ ๑๗-๑๙ ธ.ค.๕๗

ภาพกิจกรรม  ๑๗-๑๘ ธ.ค.๕๗ สัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ก้าวต่อไปของคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรองรับเกณฑ์ สกอ.๕๗, EdPEx, QS และการศึกษาแบบ ๔.๐ โดยมีท่านนายกชวน หลีกภัย คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมฟังและให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ตลอดวันของการประชุม ณ อาคารปิยชาติ มธ ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับพูดคุยกับคณะกรรมการจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่มาตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ ๑๑ ธ.ค.๕๗ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.

ภาพกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทีมบริหาร เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ท่านศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี ณ มูลนิธิโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งหารือการจัดทำ master plan ในโครงการจัดตั้งศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ๔ ธ.ค.๕๗

ภาพกิจกรรม  รศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รับรางวัลแทน ผศ. จิณพิชญ์ชา มะมม เจ้าของผลงานการประกวดนวัตกรรมที่ประเทศไต้หวัน ๒ รางวัล ซึ่งกำลังเดินทางไปประกวดผลงานชิ้นถัดไปที่ประเทศเกาหลีใต้ ในวันนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๕๗ ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๒๖ พ.ย.๕๗

ภาพกิจกรรม  ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยคณะพยาบาลศาสตร์กับเทศบาลเมืองท่าโขลง เทศบาลเมืองคลองหลวง และเทศบาลนครรังสิต วันที่ ๒๖ พ.ย.๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๐๒๓ ชั้น อาคารปิยชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มธ ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Agreement) กับDean Susan Maravilla, The University of Santo Tomas College of Nursing วันที่ ๑๗ ต.ค.๕๗ ณ The University of Santo Thomas (UST), Manila, Philippines เพื่อการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การวิจัยอาจารย์ และนักศึกษา พร้อมทั้งทำความร่วมมือในการรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโททางการพยาบาลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาเรียนปริญญาเอกทางการพยาบาลที่คณะซึ่งจะเปิดดำเนินการในปี ๕๘ และศึกษาดูงาน Blackboard Learning System ที่ Educational Technology Center, UST

ภาพกิจกรรม  คณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน เนื่องในวันมหิดล ณ โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๕ ทานสัมฤทธิ์ จ.นนทบุรี วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗

ภาพกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา ๕๖ วันที่ ๒๒-๒๓ ก.ย.๕๗ ณ ห้อง ๑๐๒๓ อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ "๘๐ ปี ธรรมศาสตร์ ประกาศพระคุณครู" ณ ยิม ๖ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ ๑๘ ก.ย.๕๗

ภาพกิจกรรม  ผศ.จิณพิชญ์ชา มะมม และทีมคณะพยาบาลศาสตร์ มธ.ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ Special Award Gold Medal ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ จัดโดย World Invention Intellectual Property Associations ในงาน Taipei International Invention Show and Technomart ณ กรุงไทเป ไต้หวัน วันที่ ๑๘-๒๑ ก.ย.๕๗

ภาพกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒-๔ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วม ทั้งนี้ท่านผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละชั้นปีได้ซักถาม สอบถามและไขข้อข้องใจอีกด้วย ช่วงสุดท้ายนักศึกษาได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปี ปี๒-๔ วันที่ ๒๗ ส.ค.๕๗ ณ ห้องประชุมสถาพรกวิตานนท์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและห้อง ๒๔๘,๒๕๑,๒๕๖

ภาพกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับท่านชวน หลีกภัย และคุณโสภณ สุภาพงษ์ ในโอกาสเป็นองค์ปาฐก ในงานปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ความซื่อสัตย์" โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเข้าร่วมวันที่ ๒๗ ส.ค. ๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสถาพรกวิตานนท์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ภาพกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนเข้ารับฟังแนวทางการจัดการของคณะพยาบาลศาสตร์ในการผลักดันผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสากล QS เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนเกณฑ์ QS ของมหาวิทยาลัย วันที่ ๒๖ ส.ค.๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๐๒๓ คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร การพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๕๗ วันพุธที่ ๑๓ ส.ค.๕๗ ณ ห้องบรรยาย ๒๓๔ , ๒๓๕ และ ๒๑๗ ชั้น ๒ อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับDean, Faculty of Nursing & Medical Technology, Pham Ngoc Thach University of Medicine at Ho Chi Minh City, Vietnam ๑๑ ส.ค.๕๗

ภาพกิจกรรม  คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. จัดโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สำหรับการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ปัญหาเป็นหลัก ประจำปีการศึกษา ๕๗ ระหว่างในวันที่ ๕,๗ และ ๘ ส.ค.๕๗ ณ ห้อง ๒๑๙ ชั้น ๒ อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง ในระหว่างวันที่ วันที่ ๔- ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ และ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ และฝึกปฏิบัติ จำนวน ๘ วัน ช่วง สิงหาคม ถึง ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบรรยาย ๑๐๒๓ คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑ (รหัส ๕๗) และผู้ปกครอง วันอังคารที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง ๒๕๑ และห้อง ๒๔๘ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ศูนย์สุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมในงานประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ พร้อมนำเสนอ poster ผลงานวิจัย โครงการวิจัยมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ วันที่ ๑ ส.ค.๕๗

ภาพกิจกรรม  ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีเป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ ๘ โดยมี ดร.สารรัตน์ วุฒิอาภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นตัวแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเปิดงาน ที่ห้องประชุม อาคารกิตตวัฒนา ชั้น ๔ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ วันที่ ๑ ส.ค.๕๗

ภาพกิจกรรม  Assoc.Prof. Dr.Manyat Ruchiwit, Dean of Faculty of Nursing give a welcome speech and open a special presentation "Cross Cultural Research Collaboration" by Prof. Dr.Lisa Pawloski a Fulbright Multi-Country Program specialist from College of Health and Human Services, George Mason University, USA. on Tuesday, July 22nd, 2014

ภาพกิจกรรม  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒,๓๑ ก.ค. และ ๑,๘,๒๗-๒๙ ส.ค. และ ๓-๕ ก.ย. ๕๗ ณ ห้องบรรยาย ๒๑๖ และ ๒๓๙ ชั้น ๒ อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม  สัมนาคณะประจำปี 2557 เรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๖) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" วันที่ ๑-๒ ก.ค.๕๗ ณ ห้องบรรยาย ๒๕๑ อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต และ วันที่ ๓-๕ ก.ค. ๕๗ ณ เกาะช้าง แกรนด์ คาบาน่า รีสอร์ท จ.ตราด

ภาพกิจกรรม  งานครบรอบ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานนี้มีพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีมอบเหรียญจักรพรรดิมาลา เข็มเกียรติยศ โล่เกียรติยศ โล่เกียรติคุณ และเข็มโดมทองคำ วันที่ ๒๗ มิ.ย.๕๗

ภาพกิจกรรม  งานคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๑๘ ปี คณพยาบาลศาสตร์ "๑๘ ปี คณพยาบาลศาสตร์ ใน ๘๐ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ณ อาคารปิยชาติ ชั้น ๑ และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ อาคารราชสุดา ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันพุธที่ ๒๕ มิ.ย.๕๗

ภาพกิจกรรม  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จได้เร็วระหว่างนักศึกษากับมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวิทยากรเป็นมหาบัณฑิต 3 สาขาวันที่ ๘ มิ.ย.๕๗ ณ ห้อง ๑๐๒๓ อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ณรงณ์ ใจหาญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการอบรม"กฏหมายและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล" รุ่นที่ ๒ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๖ มิ.ย.๕๗ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม  Welcome faculty member from Faculty of Health Care and Nursing, Juntendo University, Japan June 2-3, 2014 to visit Thammasat University campus and academic facilities and discuss about international exchange program in August 18-28,2014. By Assoc. Prof. Dr. Manyat Ruchiwit, Dean and administrators, Faculty of Nursing, Thammasat University.

ภาพกิจกรรม  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประจําปี ๕๗ รุ่น๑ ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ พ.ค.๕๗

ภาพกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณะ พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการ กับทีมผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งนำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ ๒๑ พ.ค.๕๗ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง๑๐๒๓ คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุข : ลดพุงลดโรค โดย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสภาการพยาบาล รุ่น ๑ วันที่ ๑๔-๑๖ พ.ค.๕๗ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ อาคารราชสุดา มธ. ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และนายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ SET UP ระบบ ThaiJO วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ซึ่งสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการฝ่ายวารสารสมาคมฯผู้จัด เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาวารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในฐานข้อมูลTCI จากกลุ่ม ๒ เป็นกลุ่ม ๑ ต่อไป วันที่ ๑๔ พ.ค.๕๗

ภาพกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมงานวันปรีดี ประจำปี ๕๗ ณ บริเวณลานปรีดี หน้าตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันที่ ๑๑ พ.ค.๕๗

ภาพกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ทำหน้าที่นายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย ที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โดยช่วงเช้าประชุมกรรมการอำนวยการฯ เพื่อดำเนินการเรื่องวารสารเข้าฐานข้อมูลThaiJo และกำหนดโครงการพร้อมทั้งหัวข้อการประชุมวิชาการประจำปีทั้งปี ๕๗ และ ๕๘ ช่วงบ่ายบรรยายพิเศษ และจัดพิธีรดน้ำขอพรรุ่นอาจารย์ และรุ่นพี่อาวุโส ในวันที่ ๓๐ เม.ย.๕๗

ภาพกิจกรรม  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ควบคุมน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ" รุ่นที่ ๔ ปีงบประมาณ ๕๗ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๒๒-๒๕ เม.ย. ๕๗

ภาพกิจกรรม  ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และCase Western Reserve University, Cleveland, Ohio วันที่ ๑๗ เม.ย.๕๗ โดยคณะพยาบาลทั้งสองแห่งตกลงจะทำ a joint PhD program ระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลร่วมกัน

ภาพกิจกรรม  ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยจอร์ชวอชิงตัน ที่กรุงวอชิงตันดีซี วันที่ ๑๖ เม.ย.๕๗ วัตถุประสงค์เพื่อทำ joint program ระดับปริญญาเอกของคณะพยาบาลศาสตร์

ภาพกิจกรรม  At George Mason University, USA.Provost และVice President of International Strategies, Prof.Drs. Lisa and Kevin, Visiting professors ของคณะฯ ร่วมต้อนรับ

ภาพกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในงานรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ "สุขสันต์ วันสงกรานต์" ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ ๙ เม.ย.๕๗

ภาพกิจกรรม  นักเรียนโรงเรียนรัชดาวิทยา เพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ได้ศึกษาทั้งข้อมูลทั่วไปของคณะฯ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักถามกับพี่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ อีกด้วย ในวันที่ ๙ เม.ย.๕๗ ณ มธ.ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มธ. พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ท่านชวน หลีกภัย ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุลกรรมการประจำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนการประชุมคณะกรรมการ วันที่ ๘ เม.ย.๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๐๒๓ อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันเสาร์ที่ ๕ เม.ย.๕๗

ภาพกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในงานรดน้ำขอพรคณาจารย์ เนื่องในวันสงกรานต์ "สงกรานต์สำราญรื่น สุขชื่นทั้งกายใจ" ในวันที่ 4 เม.ย.๕๗ ทั้งนี้ทางคณะยังได้จัดโครงการ"มงคงนามขนมไทย"พร้อมกันด้วย

ภาพกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายแนะแนวสานฝันสู่พยาบาล ครั้งที่ ๔ ตอน "Destiny of Nurse " ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๖ เม.ย.๕๗

ภาพกิจกรรม  ฝ่ายการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนางานกิจการนักศึกษา การดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายการนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา ๕๖-๕๗ ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข ในวันที่ ๒๑-๒๓ มี.ค.๕๗

ภาพกิจกรรม  ฝ่ายการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาจริยธรรม “จริยธรรมของผู้นำ” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๑๔ - วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ภาพกิจกรรม  คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มธ.นำทีมโดยรองและผู้ช่วยคณบดี นำเสนอผลงานวิจัย วิชาการ ศิลปะและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ณ กรุงโซล (CUK, Dankook, Ajou, and Kwangwoon) หลังจากคณบดีเจรจาเกี่ยวกับรูปแบบ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบูรณาการก่อนหน้านี้1สัปดาห์

ภาพกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับคณบดีคณะพยาบาลและผู้บริหาร Catholic University of Korea, Dankook University, Kwangwoon University (Youth Centers) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ มี.ค.๕๗ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ QS,กพร,มธ.๕,มธ.๙,และสมศ.๑๐

ภาพกิจกรรม  ความภาคภูมิใจของคณะพยาบาลศาสตร์กับรางวัลคะแนนประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) สูงสุด ๔.๗๘ และขณะนี้กำลังเตรียมความพร้อมเข้าสู่ EdPEx ต่อไป

ภาพกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (Letter of Agreement) กับ Prof. Dr. Mar Lar Win, Rector, University of Nursing at Mandalay วันที่ ๗ มี.ค.๕๗ เพื่อการแลกเปลี่ยนทางวิชาการอาจารย์และนักศึกษา

ภาพกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof. Dr. Nwe Nwe Oo, Rector, University of Nursing, Yangon วันที่ ๖ มี.ค.๕๗ หลังจากลงนามความร่วมมือไปแล้ว เพื่อรับนักศึกษาพยาบาลจากกลุ่มประเทศอาเซียนมาแลกเปลี่ยนและศึกษาต่อที่คณะพยาบาลศาสตร์มธ.ในระดับสูงขึ้น รวมทั้งหารือในการแลกเปลี่ยนอาจารย์และจัดประชุมวิชาการในกลุ่มประเทศอาเซียนร่วมกัน

ภาพกิจกรรม  การอภิปราย "การเตรียมตัวเป็นพยาบาลอย่างมีความสุข" โดยตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า และปัจฉิมนิเทศ "มุมมองการคิด สู่ชีวิตการทำงาน" โดย ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๔ มี.ค.๕๗ ณ ห้อง ๒๕๑ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๔๕ น.

ภาพกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานโครงการศิลปะและวัฒนธรรมทางการพยาบาลในการมอบขีดหมวก และเข็มธรรมศาสตร์ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๕๖ ในวันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.ณ ห้อง ๒๕๑ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมศูนย์สุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม  โครงการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๓ มีนาคม ๕๖

ภาพกิจกรรม  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์และนักศึกษาในรายวิชากฎหมายวิชาชีพ โดยมี ผศ.ดร.แสงทอง ธีระทองคำ เป็นวิทยากร ในวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๕๗ ณ ชั้น ๒ ห้อง ๒๑๙ อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับเชิญให้ทำหน้าที่ Senior Project Adviser และ Commentator ให้กับ JICA ร่วมกับ GDN & EADN ใน Conference on Joint Regional Research Competition 2013: Towards a Resilient Society at Manila, The Philippines on 25 February, 2014 โดยมี ผศ.ดร.จีราภรณ์ กรรมบุตร ได้รับทุนวิจัยและร่วมนำเสนองานวิจัยในครั้งนี้ด้วย

ภาพกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เดินทางกับท่านอธิการบดีและคณบดีในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อทำความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการและsigning MOUs ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ กับ Osaka City University (OCU) และ School of Nursing, OCU, Japan

ภาพกิจกรรม  ผศ.ดร.พวงผกา คงวัฒนานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ในการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ควบคุมน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ" รุ่นที่ ปีงบประมาณ ๕๗ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๑๘-๒๑ กุมภาพันธ์ ๕๗

ภาพกิจกรรม  อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมงาน "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบ้านโป่ง" และพิธีบรรจุอัฐิ นายเชิญ - นางฉวีรัตน์ เกษตรศิริ และบรรพชน ซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณมอบทุนการศึกษาให้ นศ. คณะพยาบาลศาสตร์ มาโดยตลอด ในชื่อกองทุนถาวร เชิญ - ฉวีรัตน์ เกษตรศิริ ๗๗ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดตรวจสุขภาพให้กับประชาชนที่มร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ก.พ.๕๗ ณ วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ภาพกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้ประชาคมในกลุ่มคณาจารย์พบคณบดีตามนโยบายพบคณบดีและทีมบริหารฯ เพื่อพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน และ รับฟังประเด็นต่างๆจากอาจารย์ พร้อมทั้งต้อนรับอาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในระดับสูงขึ้น วันพฤหัสบดีที่ ๖ ก.พ.๕๗ เวลา ๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๒๓ อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม  รองศาสตราจารย์ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ นายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ และอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช สวัสดีปีใหม่อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข พร้อมทั้งเจรจาเกี่ยวกับการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับกรมสุขภาพจิต วันที่ ๓ ก.พ.๕๗

ภาพกิจกรรม  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๔ บรรยายพิเศษ เรื่อง "ไฉไลได้อีก" โดยมี อ.พธูสิรี รัตนกาฬ เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ชั้น ๒ ห้อง ๒๕๑ อาคารเรียนรวมศูนย์สุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม  ณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาในการสอบใบประกอบวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ มีการเล่าสู่กันฟัง : ประสบการณ์ในการเตรียมตัวสอบใบประกอบวิชาชีพให้ประสบผลสำเร็จ โดย นางสาวปรียานุช ลาหล้าเลิศ และ นายสรวัชญ์ พันธ์ภูวงษ์ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง ๒๑๘ ชั้น ๒ อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาการจัดการความรู้และการเทียบเคียงสมรรถนะ ภายในหน่วยงาน ปีการศึกษา ๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๐๒๓ อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ มธ. ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ควบคุมน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ" รุ่นที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วันที่ ๒๑-๒๔ ม.ค.๕๗ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ มธ. ศูนย์รังสิต‏

ภาพกิจกรรม  รองศาตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ นายกสภาการพยาบาล รศ.เพ็ญศรี ระเบียบ เลขาธิการสภาการพยาบาล และ ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ วันที่ ๙ ม.ค. ๕๗ ณ สภาการพยาบาล

ภาพกิจกรรม  รศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มธ. เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา "Welcome ปีม้า... ลั้นลา Party" ณ โถงชั้น ๑ อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต เวลา ๑๖.๓๐-๒๐.๓๐ น. ๒๖ ธ.ค. ๕๖

ภาพกิจกรรม  รศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มธ. เป็นประธานเปิดกีฬามหาหงส์เกมส์ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมงาน มีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท ทั้งนี้ท่านคณบดีได้มอบโล่ห์รางวัลชนะเลิศกองเชียร์แซ่บเว่อร์ให้กับสีเขียว และรางวัลชนะเลิศกีฬามหาหงส์เกมส์ให้กับสีส้มด้วย ณ สนามหญ้าเทียมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ด้านข้างหอพักแพทย์ฯ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๒๖ ธ.ค.๕๖

ภาพกิจกรรม  ท่านชวน หลีกภัย กรรมการประจำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ รับมอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์จากคุณพีรพล นนทสูติ และ รศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะ สวัสดีปีใหม่ ท่านชวน หลีกภัย ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส กรรมการประจำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนการประชุมคณะกรรมการ วันที่ ๒๕ ธ.ค.๕๖

ภาพกิจกรรม  รองศาตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าสวัสดีปีใหม่ ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี และรศ.ดร.นริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ วันที่ ๒๔ ธ.ค.๕๖

ภาพกิจกรรม  ท่านอธิการบดี ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นประธานเปิดประชุมและปาฐกถาพิเศษในการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ ๖ ของคณะพยาบาลศาสตร์ในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง "การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม" ซึ่งเป็นปีแรกที่มีกลุ่มงานการพยาบาล รพธ.ร่วมเป็นเจ้าภาพ และได้รับเกียรติจาก ท่านสุรินทร์ พิศสุวรรณ ธรรมศาสตราภิชานแห่ง มธ. ปาฐกถาพิเศษช่วงเช้า กำหนดการ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๕๖ ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ร่วมงานครั้งนี้

ภาพกิจกรรม  อาจารย์ นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงาน "ธรรมศาสตร์ทำนา ปีที่ ๘" วันเกี่ยวข้าวธรรมศาสตร์ วันพุธที่ ๑๘ ธ.ค.๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ แปลงนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ ๘๖ พรรษา ในปี พ.ศ.๕๖ วันจันทร์ที่ ๑๖ ธ.ค.๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายวิชาการ เรื่อง โรคหลอดเลือดสมอง ภัยใกล้ตัว โดย ผศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มธ.

ภาพกิจกรรม  โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม “รักษ์เพื่อนมนุษย์ รักษ์สิ่งแวดล้อม” สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ณ เขตรักษาพันธ์ส์ตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๓ - วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

ภาพกิจกรรม  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมเกณฑ์รางวัลคุณภาพTQA เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กฯตามมาตรฐานTQA และเตรียมความพร้อมคณะพยาบาลเข้าสู่ EdPEx. วันที่ ๑๒-๑๓ ธ.ค.๕๖ โดยมี พตท. ผศ. ภก.นภดล ทองนพเนื้อ เป็นวิทยากร

ภาพกิจกรรม  รศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Advanced Simulation and Training Environments for Healthcare วิทยากรโดย Felix G. Hamza-Lup, Ph.D. ณ ห้อง ๒๓๖ อาคารเรียนรวมศูนย์สุขศาสตร์ มธ.รังสิต ๑๑ ธ.ค.๕๖

ภาพกิจกรรม  อาจารย์ บุคลากรศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ และศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์ ให้บริการสุขภาพในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี มธ.ที่หอประชุมใหญ่ ท่าพระจันทร์ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๕๖

ภาพกิจกรรม  งาน TU OPEN HOUSE 2013 "เพราะธรรมศาสตร์ สอนให้ฉันรักประชาชน" โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมออกบูธ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต (อาคารยิมเนเซียม ๑) วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ภาพกิจกรรม  พิธีมอบหมวก เข็มและดวงประทีป สำหรับ นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ ๒ ณ ห้อง ๒๕๑ อาคารปิยชาติ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ภาพกิจกรรม  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ ๕๖-๕๘ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๕๗ ณ ห้อง๒๕๖ อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ภาพกิจกรรม  คณะพยาบาลศาสตร์ ให้บริการด้านสุขภาพร่วมกับศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี มธ. ในครั้งนี้ได้ไปให้บริการประชาชนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ในวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ภาพกิจกรรม  โครงการพัฒนาจริยธรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑-๓ พ.ย. ๕๖ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี

ภาพกิจกรรม  ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๕๖ ณ ห้องประชุม ๑๐๒๓ ชั้น ๑๐ อาคารปิยชาติ

ภาพกิจกรรม   โครงการ "สร้างสรรค์พลัง ด้วยจิตตปัญญา" ครั้งที่ ๒ วิทยากรโดย อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม ณ ห้อง ๒๔๘ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมศูนย์สุขศาสตร์ มธ.รังสิต วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

ภาพกิจกรรม   รองศาสตราจารย์ ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมงานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

ภาพกิจกรรม   โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม "การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม" สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ๔ ในวันที่ ๑๙-๒๐ ต.ค. ๕๖ วิทยากรโดย ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่า ม.มหิดล ณ ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม   รองศาสตราจารย์ ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์ ได้รับเชิญให้เป็น keynote speaker เรื่อง continuous quality improvement ให้กับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนางาซากิ ในการประชุม The 2nd Japan-Korea International Nursing Conference on October 4, 2013

ภาพกิจกรรม   พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

ภาพกิจกรรม   โครงการ“สร้างสรรค์พลังด้วยจิตตปัญญา” ครั้งที่ ๑ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นวิทยากรพิเศษ ณ ห้องประชุมสโมสร ชั้น ๔ คณะแพทยศาสตร์ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๖

ภาพกิจกรรม   โครงการปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการคิดวิเคราะห์สำหรับนักศึกษา” ในวันที่ ๒๘ ก.ย.๕๖ ณ ห้องบรรยาย ๒๕๒ ชั้น ๒ ส่วนต่อขยายอาคารปิยชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม   บรรยายพิเศษ เรื่อง Technology in Nursing Education และเลี้ยงส่ง Christine Pintz PhD, RN, FNP-BC วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖

ภาพกิจกรรม   ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.จัดโครงการบรรยายวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการสอนเด็กปฐมวัยให้มีอัจฉริยะที่ดีและมีความสุข” โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และ ดร.นฤมล เนียมหอม ณ ห้องบรรยาย ๒๔๘ อาคารปิยชาติ ส่วนขยาย มธ. ศูนย์รังสิต วันที่ ๑๔ ก.ย.๕๖

ภาพกิจกรรม   นักศึกษา อาจารย์เจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนื่องในวันมหิดล ณ ชุมชนร่มเย็น จ.ปทุมธานี ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖

ภาพกิจกรรม   โครงการทัวร์สุขภาพ ณ เดวารีสอร์ท อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๑ : วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖

ภาพกิจกรรม   บรรยายพิเศษ “Fulbright Scholarship” โดย คุณภรทิพย์ กาญจนานิยศ ผู้อำนวยการ Fulbright Thailand ในการประชาสัมพันธ์มอบทุนการศึกษาแก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในคณะฯ ที่สนใจ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย. ๕๖ เวลา๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

ภาพกิจกรรม   ประชุมคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรนานาชาติ เวชบำบัดทางการพยาบาล (Doctor of Nursing Practice Program : DNP) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ Dr. Christine Pintz, Director of Nursing Practice Program : DNP จาก the George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย. ๕๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น.

ภาพกิจกรรม   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์สำหรับอาจารย์” วันที่ ๙ ก.ย.๕๖ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กุลยา ตันติผลาชีวะ

ภาพกิจกรรม   สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. จัดการประชุมวิชาการประจำปี ๕๖ เรื่อง "การพยาบาลจิตเวชในสังคมพหุวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน" วันที่ ๔-๖ กันยายน ๕๖ ณ โณงแรมตวันนา กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม   คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับ Director of Doctor Nursing Practice (DNP), Christine Pintz, Ph.D. จาก the George Washington University School of Nursing, USA ในโอกาสที่คณะฯ ได้เชิญมาเป็น Visiting Professor ในเดือนกันยายน ๕๖ (วันที่ ๓ ก.ย.๕๖)

ภาพกิจกรรม   อาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Nursing, School of Medicine Mie University ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ ๓ กันยายน ๕๖

ภาพกิจกรรม   รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับที่ประชุมคณบดีสถาบันการศึกษาพยาบาลฯ ศึกษาระบบการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ ณ George Mason University โดย Dean Prohaska และคณะให้การต้อนรับ

ภาพกิจกรรม   รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับที่ประชุมคณบดีสถาบันการศึกษาพยาบาลฯ ศึกษาระบบ Accreditation ที่ดำเนินการโดย Commission on Collegiate Nursing Education ที่ American Association of Colleges of Nursing ณ กรุงวอชิงตันดีซี
 

ภาพกิจกรรม   รศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นพ.สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยันฮี ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารปิยชาติ มธ.

ภาพกิจกรรม   คณะพยาบาลศาสตร์ เลี้ยงส่ง Prof. Dr. Lisa Pawloski from George Mason University ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

ภาพกิจกรรม   คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วม "วันธรรมศาสตร์ทำนา ปีที่ ๘".  วันที่ ๑๓ ส.ค. ๕๖ ณ แปลงนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม   บรรยายพิเศษเรื่อง How to prepare a “good”manuscript for an international journal  โดย Prof. Dr. Lisa Pawloski from George Mason University วันที่ 13 สิงหาคม 2556

ภาพกิจกรรม   งานเลี้ยงดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๕๖

ภาพกิจกรรม   รศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่น ปี ๒๕๕๖ และเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

ภาพกิจกรรม   การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ ๓-๒๕๕๖ Writing a successful grant proposal วันที่ ๒๙ ก.ค. ๕๖ ณ ห้อง ๑๐๒๓
อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม   พิธีซ้อมใหญ่และถ่ายรูปหมู่บัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.  วันที่ ๒๗ ก.ค. ๕๖ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ภาพกิจกรรม   พิธีซ้อมย่อย ถ่ายรูปหมู่และงานเลี้ยงบัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.  วันที่ ๒๕ ก.ค.๕๖ ณ อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม   ๗๙ ปี ธรรมศาสตร์ พิทักษ์ชาติ สร้างประชาธิปไทย น้อมใจบูชาครู วันที่ ๑๑ ก.ค. ๕๖ ณ ยิมเนเซียม ๖ มธ.ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม   Welcome party for Prof. Dr. Lisa Pawloski from George Mason University to be a visiting professor in the faculty of Nursing, Thammasat University from July to August, 2013

ภาพกิจกรรม   คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ ๕ ๒๔-๒๕ มิ.ย.๕๖ ๑-๒,๘,๑๗-๑๙,๒๔-๒๖ ก.ค.๕๖  อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม   คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง  ๒๔-๒๕ มิ.ย.๕๖ ๑-๒,๘,๑๕-๑๖ และระหว่าง ๒๙ ก.ค. ถึง ๔ ต.ค.๕๖  อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม   คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายนอก สมศ.รอบ ๓ วันที่ ๓ ก.ค.๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๐๒๓ อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม   วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ ๑๗ ปี ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิ.ย.๕๖ ณ โถงอาคารปิยชาติส่วนขยาย มธ. ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม   พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.  วันที่ ๒๘ มิ.ย.๕๖ ณ โถงอาคารปิยชาติส่วนขยาย มธ. ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม   รศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 79 ปี และพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ภาพกิจกรรม   การบรรยายพิเศษ "นโยบายสุขภาพจิต" โดย รักษาการรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต (ผอ.สถาบันราชานุกูล) พญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล วันที่ ๒๑ มิ.ย.๕๖ ณ ห้องประชุม ๑๐๒๓ อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม   "โครงการควบคุมน้ำหนักอย่างไร ในวัยทำงาน" รุ่นที่ ๘ วันที่ ๑๙-๒๑ มิ.ย. ๕๖ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ มธ. ศูนย์รังสิต‏

ภาพกิจกรรม   The 2012-2013 Annual Forum of the East Asian Development Network was held on 17-18 June 2013 at the Crowne Plaza Manila Galleria in Quezon City, Philippines. The event was organized by PIDS, in partnership with EADN and Global Development Network (GDN). Photos by Gizelle Gutierrez.

ภาพกิจกรรม   โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒-๔ วันที่ ๑๑ มิ.ย.๕๖ ณ ห้อง ๒๔๘ อาคารเรียนรวมศูนย์สุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม   รศ. ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ทำความร่วมมือกับ The University of Nursing at Rangon มีอาจารย์ประมาณ ๑๐๐คนและนศ.พยาบาล๘๐๐คน จะทำMOAกับคณะเร็วนี้เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา การวิจัย และการปฏิบัติทางการพยาบาลร่วมกัน โดยที่นี่มี WHO Collaborating Centre and Midwifery ในวันที่ ๖-๘ มิ.ย. ๕๖

ภาพกิจกรรม   คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL) วันที่ ๑ มิ.ย.๕๖ ณ อาคารเรียนรวมศูนย์สุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม   คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๕๖

ภาพกิจกรรม   คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการเตรียมพร้อมรับการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล" วันพุธที่ ๒๙ พ.ค. ๕๖ ณ ห้อง ๒๑๙ อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม   คณบดีและผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประชุมร่วมกันกับกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง อบรมหลักสูตรระยะสั้น และการจัดประชุมวิชาการประจำปี ๕๖

ภาพกิจกรรม   รศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และ อาจารย์ ดร.กฤติมา เหมวิภาต รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ในการประชุม “การเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพจาก สมศ. รอบ๓” วันที่ ๒๘ พ.ค.๕๖ ณ ห้องประชุม ๑๐๑๖ คณะพยาบาลศาสตร์

ภาพกิจกรรม   ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๕๖ วันที่ ๒๘ พ.ค. ๕๖ ณ อาคารเรียนรวมศูนย์สุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส ๕๖ คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ในวันที่ ๒๒ พ.ค. ๕๖ ณ อาคารเรียนรวมศูนย์สุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม   โครงการเตรียมความพร้อม ความรู้ ความสามารถ ในการเขียนบทความภาษาต่างประเทศเชิงวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ "เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ ในระดับสากล" โดยมี รศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดี เป็นประธานเปิดงาน วันที่ ๑๖ พ.ค.๕๖ ห้องประชุม ๑๐๒๓ มธ.ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม   "โครงการควบคุมน้ำหนักอย่างไร ในวัยทำงาน" รุ่นที่ ๗ วันที่ ๑๕-๑๗ พ.ค. ๕๖ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ มธ. ศูนย์รังสิต‏

ภาพกิจกรรม   รศ. ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมวางพานพุ่มในงาน ครบรอบ 113 ปี "ศ.ปรีดี พนมยงค์" ณ มธ. ท่าพระจันทร์ วันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๖

ภาพกิจกรรม   งานวันแรกพบ ปี ๕๖  คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. วันที่ ๑๑ พ.ค.๕๖ ณ มธ. ท่าพระจันทร์

ภาพกิจกรรม   The 4th International Nursing Student Forum Theme : Nurse Innovators: Moving Toward Healthy Societies Venue : Faculty of Nursing Khon Kaen University Thailand 10 Oral Presentation Program Friday 10th May, 2013

ภาพกิจกรรม   การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการสำนักเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556-2557 วันที่ ๑๐ พ.ค.๕๖ ณ อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม   โครงการสัมมนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา “การเตรียมการเรียนการสอน ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕)” ณ ห้องประชุม ๑๐๒๓ ชั้น ๑๐ อาคารปิยชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ ๓ พ.ค. ๕๖

ภาพกิจกรรม   รศ. ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมประชาพิจารณ์อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างประจำปีของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ของคณะฯ  ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๕๖ และ ๑ เม.ย. ๕๗ วันที่ ๒ พ.ค.๕๖ มธ.ศูนย์รังสิต  

ภาพกิจกรรม   โครงการพัตนาสมรรถนะหลักในรายวิชาพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๖ วันที่ ๑-๒ พฤษภาคม ๕๖ ณ อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไร จึงจะได้รับทุนภายนอก" วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๖ ณ ห้อง ๑๐๒๓ อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม   "โครงการควบคุมน้ำหนักอย่างไร ในวัยทำงาน" รุ่นที่ ๖ วันที่ ๒๔-๒๖ เม.ย. ๕๖ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ มธ. ศูนย์รังสิต‏
ภาพกิจกรรม   "การประชุมกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๕๖ ณ ห้อง ๑๐๒๓ อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต‏ วันที่ ๒๔ เมษายน ๕๖"
ภาพกิจกรรม   "ท่านคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ มธ. ศูนย์รังสิต‏" วันที่ ๕  เม.ย. ๕๖
ภาพกิจกรรม   "สงกรานต์มหาหงส์ คงซึ่งวัฒนธรรม ชื่นฉ่ำรดน้ำประเพณี" วันที่ ๔  เม.ย. ๕๖  ณ  อาคารปิยชาติ  มธ.ศูนย์รังสิต
ภาพกิจกรรม   กน.พยบ.ต้อนรับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ในการแลกเปลี่ยนรู้งานด้านกิจกรรมสโมสร วันที่ ๓ เม.ย. ๕๖
ภาพกิจกรรม   การประเมินคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๑-๒ เม.ย. ๕๖  ณ  อาคารปิยชาติ  มธ.ศูนย์รังสิต
ภาพกิจกรรม   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม SPSS ให้กับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ๑/๕๖ ในวันพุธที่ ๒๗ มี.ค. ๕๖  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น ๗ อาคารปิยชาติ  มธ.ศูนย์รังสิต
ภาพกิจกรรม   โครงการควบคุมน้ำหนักอย่างไรในวัยทำงาน รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒๐-๒๒ มี.ค. ๕๖  ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์  มธ.ศูนย์รังสิต
ภาพกิจกรรม   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทำวิจัยสถาบัน" ในวันพุธที่ ๒๐ มี.ค. ๕๖  ณ ห้องประชุม ๑๐๒๓ มธ.ศูนย์รังสิต
ภาพกิจกรรม   โครงการพัฒนางานกิจการนักศึกษา วันที่ ๑๓ และ ๑๖-๑๗ มี.ค.๕๖ ณ อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิตและ พรเพชร การ์เดน รีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี
ภาพกิจกรรม   โครงการพัฒนาจริยธรรม "จริยธรรมของผู้นำ ปี ๓" วันที่ ๘-๑๐ มี.ค. ๕๖ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.นครนายก)
ภาพกิจกรรม   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยระหว่างสถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. คณะพยาบาลศาสตร์ มข. และคณะพยาบาลศาสตร์ มศว. วันที่ ๑๔ มี.ค.๕๖ ณ ห้องประชุม ๑๐๒๓ มธ.ศูนย์รังสิต
ภาพกิจกรรม   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ของคณะ ร่วมงานนวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น "ระบบสุขภาพชุมชน:คุณค่าและความดีงาม" วันที่ ๑๓ มี.ค.๕๖ ณ มธ.ศูนย์รังสิต
ภาพกิจกรรม   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณาจารย์เจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความกตัญญูวันคล้ายวันเกิด ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครบ ๙๗ ปี วันที่ ๗ มี.ค.๕๖ ณ มธ.ศูนย์รังสิต
ภาพกิจกรรม   โครงการศิลปะและวัฒนธรรมทางการพยาบาลในการมอบขีดหมวกและเข็ม ปีการศึกษา ๒๕๕๕  วันที่ ๖ มีนาคม ๕๖ ณ  อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต
ภาพกิจกรรม   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาในการสอบใบประกอบวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  วันที่ ๔ มีนาคม ๕๖ ณ  อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต
ภาพกิจกรรม   โครงการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ วันที่ ๔ มีนาคม ๕๖ ณ  อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต 
ภาพกิจกรรม   งานปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิทยากรโดย ผศ.ชัยวัฒน์ วงษ์อาษา วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้อง ๒๑๗ อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต
ภาพกิจกรรม   โครงการ "ควบคุมน้ำหนักอย่างไร ในวัยทำงาน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๐-๒๒ ก.พ๕๖ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์
ภาพกิจกรรม   นักศึกษา อาจารย์เจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวธรรมศาสตร์ ปีที่ ๗ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ณ แปลงนาธรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
ภาพกิจกรรม   คณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก College of Nursing, AJOU University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เดินทางมาเยือนคณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ในวันที่ ๒๐ ก.พ.๕๖ เพื่อหารือและลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ณ ห้องประชุม ๑๐๒๓  อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต
ภาพกิจกรรม   ประชุมคณะกรรมการคณะพยาบาลศาสตร์ ณ ห้องประชุม ๑๐๒๓ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต
ภาพกิจกรรม   โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๔ โดย ดร.พธูสิรี รัตนกาฬ  ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ณ อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต 
       
ภาพกิจกรรม   ท่านอธิการบดี ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ให้โอกาสประชาคมคณะพยาบาลศาสตร์พบกับอธิการบดี วันที่ ๑๕ ก.พ.๕๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ณ ห้อง ๒๕๑ อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต
       
ภาพกิจกรรม   โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเลขานุการคณะ ปี ๒๕๕๖  วันที่ ๗-๙ ก.พ. ๕๖ ณ อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิตและเมจิครีสอร์ท เกาะช้าง
       
ภาพกิจกรรม   โครงการประเมินคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต
       
ภาพกิจกรรม   รศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และอาจารย์เจ้าหน้าที่เข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษฯ โดย นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในหัวข้อ “The Relationship between France and Thailand in the context of the relations between Europe and Southeast Asia” ณ หอประชุมศรีบูรพา มธ.ท่าพระจันทร์  เมื่อเช้าวันที่ ๕ ก.พ.๕๖ ที่ผ่านมา
       
ภาพกิจกรรม   รศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และคณะ สวัสดีปีใหม่และหารือเรื่องงานกับนายกสภาการพยาบาลและเลขาธิการสภาการพยาบาล เมื่อเช้าวันที่ ๓๐ ม.ค.๕๖ ที่ผ่านมา
       
ภาพกิจกรรม   "คณบดีนำทีมผู้บริหาร รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้ากลุ่มวิชา หัวหน้าศูนย์ ร่วมประชุมกับ ผอ.กลุ่มงานการพยาบาลและหัวหน้าตึก ประสานความร่วมมือด้านการเรียนการสอน บริการวิชาการ วิจัย"
       
ภาพกิจกรรม   โครงการควบคุมน้ำหนักอย่างไร ในวัยทำงาน รุ่นที่ ๓  ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต  วันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๕
       
ภาพกิจกรรม   งานสานสัมพันธ์ครู-ศิษย์ (ปีใหม่) และงานยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาล  ณ อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต  วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
       
ภาพกิจกรรม   "ท่านคณบดีและผู้บริหารให้การต้อนรับ professors from Saint Louis College, Thailand, and the graduate students from St. Paul University in the Philippines,  ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต  วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
       
ภาพกิจกรรม   "รองอธิการบดี รศ. ดร. กำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีและผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ให้การต้อนรับ Prof. Song Un Suk, Public Administration, Dankook University ในการเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับท่านคณบดี  มธ.ศูนย์รังสิต  วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖
       
ภาพกิจกรรม   คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในการประกวดงานร้องเพลงเชียร์ประสานเสียง ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ มธ.ศูนย์รังสิต  วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖
       
ภาพกิจกรรม   "ท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้บริหาร เข้าร่วมงานประชุมผู้ปกครองและงานวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต  วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖
       
ภาพกิจกรรม   ท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รับสวัสดีปีใหม่จากกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ นำโดยคุณสุพรรณ์  ว่องรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานการพยาบาล รพธ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖
       
ภาพกิจกรรม   คณบดีและผู้บริหารเข้าร่วมอวยพรปีใหม่แด่ นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ และ ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
       
ภาพกิจกรรม   งานเลี้ยงต้อนรับคณบดีและสังสรรค์งานปีใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีและรองอธิการบดีพร้อมทั้งคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์นานาชาติและท่านอาจารย์จากโรงพยาบาลนวนคร เข้าร่วมงานด้วย วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารบริการชั้น ๓ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
       
ภาพกิจกรรม   โครงการสัมมนาคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง "การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสถาพร ๒ อาคารบริการชั้น ๓ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ "
       
ภาพกิจกรรม   เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่1-2556 วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑๐๒๓ ชั้น ๑๐ อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต 
       
ภาพกิจกรรม   การประชุมกรรมการบริหารคณะฯ และมอบของขวัญปีใหม่แด่กรรมการผู้ทรงวุฒิของคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต
       
ภาพกิจกรรม   คณบดีและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมงานกีฬาศูนย์สุขศาสตร์ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ มธ. ศูนย์รังสิต
       
ภาพกิจกรรม   โครงการควบคุมน้ำหนักอย่างไรในวัยทำงาน รุ่นที่ 2/56 จัดโดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. วันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
       
ภาพกิจกรรม   กิจกรรมสานสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 
       
ภาพกิจกรรม   การประชุมเครือข่ายวิชาการบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ (ยิม ๑) มธ. ศูนย์รังสิต
       
ภาพกิจกรรม   โครงการพัฒนาจริยธรรม สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๔ - วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ อุทธยานแห่งชาติเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
       
ภาพกิจกรรม   กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ในวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
       
ภาพกิจกรรม   กิจกรรมวันงานลอยกระทง ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
       
ภาพกิจกรรม   โครงการ "ควบคุมน้ำหนักอย่างไร ในวัยทำงาน" ประจำปีงบประมาณ 2556 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2556 จัดโดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
       
ภาพกิจกรรม   อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมธรรมศาสตร์ทำนา ครั้งที่ ๗ วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
       
ภาพกิจกรรม   โครงการพัฒนาจริยธรรม "ปัญญาอบรมใจ" สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๑๖ - วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ร่มอารามธรรมสถาน คลอง ๑๐ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 
       
ภาพกิจกรรม   พิธีมอบหมวก เข็มและดวงประทีปแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๑๕-๑๒.๐๐ น. ห้อง ๒๕๑ อาคารเรียนรวมศูนย์สุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
       
ภาพกิจกรรม   Great pleasure to welcome Prof. Dr. Takao Okada, Dean Faculty of Health Care and Nursing and Prof. Shinobu Sakurai from Juntendo University, Japan to Faculty of Nursing, Thammasat University, Thailand November 9-10,2012
       
ภาพกิจกรรม  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 2555 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2555 ณ กระทรวงสาธารณสุข
       
ภาพกิจกรรม   ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555
       
ภาพกิจกรรม   คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม สัปดาห์เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ประจำปี ๒๕๕๕ ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
       
ภาพกิจกรรม   โครงการอบรมเชิงวิชาการ "การวิจัยเชิงบูรณาการ"
โดย รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์  ผอ.ศูนย์พัฒนาและประยุกต์วิชาการ
และอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ. วันที่ 25 กันยายน 2555
ณ ห้องประชุม 1023 อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต
       
ภาพกิจกรรม   คณะพยาบาลศาสตร์  มธ.  ศูนย์รังสิต  ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในวันมหิดล ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน  ๒๕๕๕ ณ ชุมชนอิสลาม คลองหนึง จ.ปทุมธานี
       
ภาพกิจกรรม   Mr.Keiichi  Okano  จาก Friends Cooperative Association และ Mr.Yasuhisa Shigematsu จาก Doi Clinic Hesaka และ Dr.Ryuichi Doi มาเยือนคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดประสบการณ์ให้กับนักศึกษาและแนะนำแหล่งศึกษาดูงาน ในวันที่ 21 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมมหาหงส์ คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต    
       
ภาพกิจกรรม   โครงการ "เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 4/2555 
วันที่ 18 กันยายน 2555 ณ ห้อง 1023 ชั้น 10 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต" 
       
ภาพกิจกรรม   TU Open House 2012 คณะพยาบาลศาสตร์  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  วันพฤหัสบดีที่ ๗ และ วันศุกร์ที่ ๘  กันยายน  ๒๕๕๕      
       
ภาพกิจกรรม   อาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนและแหล่งฝึกของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มธ. ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2555 โดยเข้าเยี่ยมชมในหลายๆ ส่วน เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย, รพสต.คลองเจ็ด, โรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นต้น                 
       
ภาพกิจกรรม   "คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการเยี่ยมชมจากคณะกรรมการประเมินภายใน" ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารปิยชาติ ห้องประชุม ๑๐๒๓ มธ. ศูนย์รังสิต          
       
ภาพกิจกรรม   นักศึกษาจาก Mei University ประเทศญี่ปุ่น ดูงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555
       
ภาพกิจกรรม   "โครงการ ควบคุมน้ำหนักอย่างไร ในวัยทำงาน" ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 6 วันที่ 15-17 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต       
       
ภาพกิจกรรม   ถ่ายภาพหมู่และพิธีซ้อมใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์ วันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕          
       
ภาพกิจกรรม   "น้องส่งพี่ ยินดีจากใจ" งานแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารปิยชาติ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์             
       
ภาพกิจกรรม   โครงการค่ายพุทธบุตร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ วัดปัญญานันทาราม คลอง 6 จ.ปทุมธานี  ในวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2555           
       
ภาพกิจกรรม   ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยจีดกิจกรรมการเรียนรู้จาก"แม่" เป็นกิจกรรมที่จัดให้คุณแม่ได้มีโอกาสเข้ามาทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้กับลูกและเพื่อนๆ ของลูก จัดขึ้นในเดือนสิงหาคมของทุกปี ในวันที่ 12-31 สิงหาคม 2555     
       
ภาพกิจกรรม   ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยตรวจสุขภาพและพัฒนาการ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555        
       
ภาพกิจกรรม   "คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2555"          
       
ภาพกิจกรรม   โครงการ "ควบคุมน้ำหนักอย่างไรในวัยทำงาน ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 5 วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2555"        
       
ภาพกิจกรรม   คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมงาน 87 ปี ธรรมศาสตร์ บูชาบูรพคณาจารย์ ไหว้ครู ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารยิมเนเซียม 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   
       
ภาพกิจกรรม   การประเมินคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2555    
       
ภาพกิจกรรม   จิตอาสา "พยาบาลปลูกป่า" ณ วัดปัญญานันทาราม คลอง 10  จ. ปทุมธานี ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2555         
       
ภาพกิจกรรม   โครงการ "เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 3/2555 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ณ ห้อง 1023 ชั้น 10 อาคารปิยชาติ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต" 
       
ภาพกิจกรรม   สัมมนาฝ่ายการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ณ บ้านจำรุง จ.ระยอง ที่เดินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน และเรียกตัวเองว่ามหาวิทยาลัยบ้านนอก ในวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2555          
       
ภาพกิจกรรม   คณะพยาบาลศาสตร์ จัดงานสถาปนาคณะครบรอบ 16 ปี และพิธีไหว้ครู ในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ อาคารส่วนขยาย ตึกปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต       
       
ภาพกิจกรรม  การบรรยายพิเศษ ในวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง "จินตนาการสู่น้ำใจ" โดย คุณโสภณ สุภาพงษ์ กรรมการประจำคณะผู้ทรงวุฒิและอดีตสมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง 248 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    
       
ภาพกิจกรรม  คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีการ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 78 ปี  วันที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์    
       
ภาพกิจกรรม  ภาพกิจกรรม Mr.Keiichi  Okano  จาก Friends Cooperative Association และ Mr.Yasuhisa Shigematsu จาก Doi Clinic Hesaka มาเยือนคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในด้านการดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมมหาหงส์ คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต    
       
ภาพกิจกรรม  โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒-๔ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕-๐๐ - ๑๙.๓๐ น. ณ ห้อง ๒๔๘ อาคารเรียนรวมศูนย์สุขศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต   
       
ภาพกิจกรรม  "ควบคุมน้ำหนักอย่างไร ในวัยทำงาน" ประจำปี 2555 รุ่นที่ 4 วันที่ 13-15 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์  
       
ภาพกิจกรรม  งานปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑ และผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
ภาพกิจกรรม  ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ ตักบาตรประจำเดือนพฤษภาคม 2555
       
ภาพกิจกรรม  โครงการ "ควบคุมน้ำหนักอย่างไร ในวัยทำงาน" ประจำปี 2555 รุ่นที่ 3 วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์
       
ภาพกิจกรรม  กิจกรรมวันแรกพบ คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
       
ภาพกิจกรรม  คณาจารย์และนักศึกษาจาก Chenla University ประเทศกัมพูชา ศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555
       
ภาพกิจกรรม  โครงการพัฒนาจริยธรรม "จริยธรรมของผู้นำ" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
ภาพกิจกรรม  โครงการ "ค่ายแนะแนวสานฝันสู่พยาบาล" เมื่อวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
ภาพกิจกรรม  ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร นวนคร วันที่ 4 พฤษภาคม 2555
       
ภาพกิจกรรม  วิทยาลัยชุมชนปัตตานีดูงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2555
       
ภาพกิจกรรม  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งมอบผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อไปปฏิบัติงาน ณ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 8.30 - 10.00 น.ณ ชั้น 2 ห้อง 219 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
       
ภาพกิจกรรม  โครงการ "ควบคุมน้ำหนักอย่างไร ในวัยทำงาน" ประจำปี 2555 รุ่นที่ 2 วันที่ 25-27 เมษายน 2555 ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์
       
ภาพกิจกรรม   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิทยานิพนธ์ ให้สำเร็จได้เร็ว ระหว่างนักศึกษากับบัณฑิต สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 2  วันที่ 23 เมษายน 2555
 
       
ภาพกิจกรรม  โครงการ "รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 5 เมษายน 2555" ณ อาคารศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 
       
ภาพกิจกรรม  โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบขีดหมวก เข็ม แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ชั้น 2 ห้อง 251 อาคารศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 
       
ภาพกิจกรรม  งานรดน้ำขอพรและงานสงกรานต์ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ 4 เมษายน 255

 
       
ภาพกิจกรรม  โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความจากวิทยานิพนธ์เพื่อการตีพิมพ์ สำหรับบัณฑิต ปี 3-4 วันที่ 3 เมษายน 2555  

 
       
ภาพกิจกรรม  Itinerary for Visiting Faculty of Nursing, Thammasat University April 2 ,2012 (Associate Professor Dr.Bjorn Albin & Ms. Charlotte Skoglund )

 
       
ภาพกิจกรรม  การบรรยายพิเศษ เรื่อง "รักความเป็นไทย เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง"โดย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 248 ชั้น 2 อาคารปิยชาติส่วนขยาย

 
       
ภาพกิจกรรม โครงการ "ควบคุมน้ำหนักอย่างไร ในวัยทำงาน" ประจำปี 2555 รุ่นที่ 1 วันที่ 14-16 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์

 
       
ภาพกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมทำบุญครบรอบ 24 ปี วันก่อตั้งมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 8 มีนาคม 255 ณ โรงพยาบาลสงฆ์

 
       
ภาพกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์นำโดยคณบดีและคณาจารย์เข้าร่วมอวยพรปีใหม่แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อคณะและผู้ทรงวุฒิ

 
       
ภาพกิจกรรม การแข่งขันกีฬา "Childhood Tu Sport Day" ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555 เวลา 08.00 - 11.00 น.

 
       
ภาพกิจกรรม พิธีรับหมวกและดวงประทีป นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

 
       
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาจริยธรรม "จริยธรรมรักษ์เพื่อนมนุษย์รักษ์สิ่งแวดล้อม" นศ.ชั้นปี 2 วันที่ 6-8 มกราคม 2555 ณ อุทธยานแห่งชาติเขาใหญ่
 
       
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาจริยธรรม "ปัญญาอบรมใจ" นศ.ชั้นปี 4 วันที่ 6-8 มกราคม 2555 ณ ร่มอารมธรรมสถาน คลอง 10


 
       
ภาพกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปี 1-2 ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2555 ณ วัดนาป่าพง คลอง 10


 
       
ภาพกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์จัดงานสังสรรค์วันปีใหม่ 2555 "ราตรีปีมะโรง" ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2554 เวลา 16.30-20.00 ณ สวนหย่อม อาคารบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


 
       
ภาพกิจกรรม TU OPEN HOUSE 2011  วันที่ 1-2 กันยายน 2554 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต(อาคารยิมเนเซียม 1)ห้องเรียนรวมกลุ่มศูนย์สุขศาสตร์ และ อาคารปิยชาติ ชั้น 3 

 
       
ภาพกิจกรรม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มธ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ควบคุมน้ำหนักอย่างไรในวัยทำงาน" วันที่ 8-9 กันยายน 2554  


 
       
ภาพกิจกรรม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มธ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ควบคุมน้ำหนักอย่างไรในวัยทำงาน" วันที่ 22-23 กันยายน 2554 


 
       
ภาพกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ โดยการนำของ รศ.ดร. ศิริพร ขัมภลิขิต คณบดี ผศ.จงรักษ์ ศุภกิจเจริญ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและคณะ ได้มอบโล่แด่ ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๑๕ปี 

 
       
ภาพกิจกรรม การเข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้ (KM) เรื่อง "การดูแลสุขภาพกายและใจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทำงานและคุณภาพของผลงาน" ของสำนักงานนิติการ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมโดม 2 อาคารโดมบริหารชั้น 3  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
       
ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร ประจำปี 2554 เรื่อง "การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส"  วันที่ 29 สิงหาคม 2554 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารปิยชาติ 

 
       
ภาพกิจกรรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทำข้อตกลงการประเมินสัมฤทธิผลของงานสายสนับสนุนวิชาการ"  วันที่ 15-16 สิงหาคม 2554 ณ มิสซังโรมันคาทอลิก "บ้านผู้หว่าน" อำเภอสามพราน จ.นครปฐม 

 
       
ภาพกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ โดยการนำของ รศ.ดร. ศิริพร ขัมภลิขิต คณบดี ผศ.จงรักษ์ ศุภกิจเจริญ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและคณะ ได้ถวายโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อคณะฯ แด่ทานปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม พร้อมถวายปัจจัยของคณะร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาเพื่อทำบุญสร้างศาลาธรรมมาตากับทางวัดเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ ๑๕ ปี 
       
ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรมอบรมโครงการ "เทคนิคโปรแกรมสำเร็จรูป" สำหรับอาจารย์-เจ้าหน้าที่ วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2554 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สปข. ชั้น 7 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
       
ภาพกิจกรรม วันไหว้ครู และวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 15 ปี วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2554 ณ โถงชั้น 1 อาคารปิยชาติส่วนขยาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

 
       
ภาพกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาจริยธรรม "จริยธรรมของภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3" ระหว่างวันที่ 9-11 มิ.ย. 2554 ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ อาคาราชสุดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
       
ภาพกิจกรรม สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.  "ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลการดำเนินงาน" ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2554  ณ มวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท จ.สระบุรี
       
ภาพกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ร่วมกิจกรรม "กีฬาศูนย์สุขศาสตร์และกีฬา tu sport" ในวันที่ 17 ธันวาคม 2553 และ วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ตามลำดับ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต
       
ภาพกิจกรรม การแสดงงานวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มธ."ภาพการแสดงน่ารัก ๆ ของเด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย" เมื่องานวันเด็กที่ 7 มกราคม 2554
       
ภาพกิจกรรม บรรยายวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มธ."สร้างลูกรัก เป็นนักอ่าน" โดยคุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป ภายในงานมีการแจกวุฒิบัตร และมอบของรางวัลแด่หนอนน้อยนักอ่านประจำปี  
       
ภาพกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ จัดงานเลี้ยงปีใหม่ "สังสรรค์วันปีใหม่...Happy Happy Rabbit Year 2011..." ในวันที่ 7 มกราคม 2554 ณ โถงชั้น 1 อาคารปิยชาติส่วนขยาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต
       
ภาพกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ"พัฒนาจริยธรรม"สำหรับนักศึกษาชั้นปี 4 ในวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2553 ณ วัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี
       
ภาพกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ"พัฒนาจริยธรรม"สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 ในวันที่ 4-6 ธันวาคม 2553 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
       
ภาพกิจกรรม "วันลอยกระทง" ณ ด้านหน้าอาคารยิมเนเซียม 1 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553
       
ภาพกิจกรรม "วันดำนาธรรมศาสตร์ ประจำปี 2553" ณ แปลงนา ด้านข้างอาคารยิมเนเซียม 1 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
       
ภาพกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนในโครงการ"อุดมศึกษาไทยช่วยภัยน้ำท่วม" ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนปทุมทอง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
       
ภาพกิจกรรม งานพิธีมอบหมวกและดวงประทีปแด่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้อง 251,248 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมศูนย์สุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
       
ภาพกิจกรรม ณะพยาบาลศาสตร์ มธ. โดย ผศ.จงรักษ์ ศุภกิจเจริญ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา, อาจารย์ทัศนีย์  ภู่สำอางค์ และนักศึกษา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2553 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกฯ กระทรวงสาธารณสุข
       
ภาพกิจกรรม อาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ทำการ "คัดกรองภาวะสมองเสื่อมให้กับประชาชน" ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ "ธรรมศาสตร์พบประชาชนครั้งที่ 2" เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 ณ  โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง ต.บ้านชัฏป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
       
ภาพกิจกรรม าจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริและครอบครัว มอบเงินเข้า"กองทุนถาวร เชิญ-ฉวีรัตน์ เกษตรศิริ 77" แก่คณะพยาบาลศาสตร์ มธ ศูนย์รังสิต วันที่ 5 พ.ย. 2553 ณ ห้อง 1023 อาคารปิยชาติ ชั้น 10
       
ภาพกิจกรรม "ศูนย์เด็กรวมใจต้านภัยน้ำท่วม" การรวมน้ำใจของผู้ปกครอง เด็ก และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันศุกร์ที่ 22 ต.ค. 2553 ณ จังหวัดนครราชศรีมา
       
ภาพกิจกรรม "กิจกรรม การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ และการทรงตัว" เด็ก ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สนุกสนานกับการทำกิจกรรม และฝึกการทรงตัว
       
ภาพกิจกรรม "กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้วยแป้งโดว์" สนุกสนานกับการเล่นปั้นแป้งโดว์ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำวันในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
       
ภาพกิจกรรม "งาน TU Open House 2010"
 
       
ภาพกิจกรรม "พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิค สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช นอกเวลาราชการ และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น" ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยบูรพา กับกรมสุขภาพจิต วันอังคารที่ 7 กันยายน 2553 ณ กรมสุขภาพจิต
       
ภาพกิจกรรม "งานแสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่ 11 และมหาบัณฑิต" วันที่ 5 สิงหาคม 2553 ณ โถงชั้น 1 อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต
       
ภาพกิจกรรม "งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2552" วันที่ 7 สิงหาคม 2553 (วันซ้อมใหญ่) วันที่ 13 สิงหาคม 2553 (วันรับปริญญาบัตร) ณ หอประชุมใหญ่ มธ. ศูนย์รังสิต
       
ภาพกิจกรรม "โครงการผักมากคุณค่าสีสันงามตาช่างน่ากิน" จากการที่ เด็กๆได้ลงมือปลูกผัก รดน้ำ พรวนดิน ตอนนี้ผลผลิตของหนูออกมาแล้ว นำมารับประทานเป็นอาหารกลางวันที่ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยแล้วค่ะ
       
ภาพกิจกรรม "ศึกษาดูงานศูนย์เด็กเล็ก มหาวิทยาลัยบูรพา" วันที่ 20 สิงหาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
       
ภาพกิจกรรม "ตรวจสุขภาพร่างกายและพัฒนาการ" วันที่ 25 สิงหาคม 2553 โดย รศ.พญ.ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย และอาจารย์ พญ.อิสราภา ชื่นสุวรรณ อาจารย์กุมารแพทย์ คณะแพทศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
       
ภาพกิจกรรม โครงการ"ทำบุญตักบาตรของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย" คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต ทุกวันอังคารสุดท้ายของเดือน เพื่อฝึกให้เด็กๆ รู้จักการทำความดี มีน้ำใจรู้จักแบ่งบันและเป็นผู้ให้ด้วยความเต็มใจ
       

ภาพกิจกรรม โครงการ"ผักมากคุณค่าสีสันงามตาช่างน่ากิน" โดยเด็กๆในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต เริ่มจากการปลูกผักด้วยตัวเอง และรดน้ำผัก และบูรณาการเรียนรู้ด้วยผักสดสะอาด

       

ภาพกิจกรรม  คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้นำทีมผู้บริหาร หัวหน้างาน และนักวิชาการศึกษา ร่วมกันศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการประกันคุณภาพ ระหว่างวันที่ 9-11 ส.ค. 2553 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

       
ภาพกิจกรรม วันไหว้ครู  และวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ครบรอบ  14  ปี วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน  2553 ณ โถงชั้น 1 อาคารปิยชาติ และ ห้อง 248 และ 251 ชั้น 2 อาคารปิยชาติส่วนขยาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต
       

ภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 (รหัส 53) และผู้ปกครอง วันที่ 2 มิ.ย. 2553 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้อง 251 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

       

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนางานฝ่ายการนักศึกษาและองค์กรนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552 วันที่ 24 เม.ย. 2553 ณ ห้อง 218 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และวันที่ 16-17 พ.ค. 2553  ณ บ้านศิลาชล หาดแม่รำพึง บ้านเพ จังหวัดระยอง

       

ณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในวันสัมมนาคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่  19  มีนาคม 2553 เวลา 09.00 . โดยดำเนินกิจกรรมร่วมกันถวายสังฆทาน 1 ชุด 1,000 บาท และได้รวบรวมปัจจัยจากคณาจารย์และบุคลากรรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์ ตามวันเวลาดังกล่าว

       
ณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายการนักศึกษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยในประเพณีรดน้ำขอพรอาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา

 

       

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาเรื่อง "ทิศทางการพยาบาลในอนาคต" เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ นายกสภาการพยาบาลให้เกียรติ มาเป็นวิทยากรบรรยาย

 

       
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาภาวะผู้นำ ักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มธ ระหว่างวันที่ 27 - 28  มีนาคม 2553 ณ โรงเรียนนายร้อย จปร..นครนายก
       
คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. จัดสัมมนาพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการศึกษาตามโครงการผลิตพยาบาลเพิ่มและจัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2553  วันที่  18 - 20  มีนาคม  2553   ณ  โรงแรมไอ รีสอร์ท คลิฟวิว อำเภอปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
       
ศิษย์เก่าร่วมงาน โครงการปัจฉิมนิเทศ  และมอบขีดหมวก เข็มแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2552 วันเสาร์ที่  6  มีนาคม  2553   ณ  ชั้น 2  ห้อง 251  อาคารเรียนรวมศูนย์สุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต
       
  ักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมงานวันเกี่ยวข้าวธรรมศาสตร์ ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ณ แปลงนาข้าว ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
       
คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ  และมอบขีดหมวก เข็มแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2552 วันเสาร์ที่  6  มีนาคม  2553   ณ  ชั้น 2  ห้อง 251  อาคารเรียนรวมศูนย์สุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต 
       

 อธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก University of Human Art and Science ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเยี่ยมชม และทำความร่วมมือทางวิชาการกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 
 

 

       
   
 
 
 
.....