ก่อตั้งด้วยแนวคิด 

สร้าง  นำ  ซ่อม

สุขภาพดี   เป็นปัจจัยสำคัญของการมีชีวิตที่ผาสุก
การดูแลสุขภาพ   ต้องมีความต่อเนื่อง   ตั้งแต่วัยเด็ก  วัยรุ่น   วัยผู้ใหญ่   วัยสูงอายุ  
จนกระทั่งบั้นปลายของชีวิต

ส่งเสริมภาวะสุขภาพดี   ดูแลแนะนำผู้ที่เจ็บป่วยเล็กน้อยและเจ็บป่วยเรื้อรัง   

ดำเนินการโดยการทำงานเป็นทีม

โดยบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญทางสุขภาพจากอาจารย์พยาบาลหลากหลายสาขาภายในคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และบุคลากรประจำศูนย์
ประกอบด้วย   นักโภชนาการ  นักจิตวิทยา   พยาบาล   นักสุขศึกษา  นักวิชาการศึกษา  นักกิจการนักศึกษา  เจ้าหน้าที่ธุรการ และหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
  

เปิดให้บริการส่งเสริมสุขภาพ   ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เริ่มตั้งแต่เวลา  8.00  น.
( คลิกดตารางการให้บริการได้ที่  บริการของศูนย์  )

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ  

  • สร้างนำซ่อม
  • สุขภาพดี   เป็นปัจจัยสำคัญของการมีชีวิตที่ผาสุก
  • การดูแลสุขภาพ   ต้องมีความต่อเนื่อง   ตั้งแต่วัยเด็ก  วัยรุ่น   วัยผู้ใหญ่    วัยสูงอายุ   จนกระทั่งบั้นปลายของชีวิต
  • ส่งเสริมภาวะสุขภาพดี ดูแลแนะนำผู้ที่เจ็บป่วยเล็ดน้อยและเจ็บป่วยเรื้อรัง        

 

ดำเนินการโดยการทำงานเป็นทีม    

โดยบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญทางสุขภาพจากอาจารย์พยาบาลหลากหลายสาขา
ภายในคณะพยาบาลศาสตร์      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
และบุคลากรประจำศูนย์
ประกอบด้วย
นักโภชนาการ   นักจิตวิทยา   พยาบาล 
  นักสุขศึกษา  นักวิชาการศึกษา  นักกิจการนักศึกษา 
เจ้าหน้าที่ธุรการ
และหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ


เอกสารประกาศ  
สรุปบทความ/เสวนาทางวิชาการ(อาจารย์)
   
บทความ เรื่อง "บทความซึมเศร้า" โดย อาจารย์ปริยศ กิติธีระศักดิ์  อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ ประจำเดือนพฤษภาคม
บทความ เรื่อง "มะเร็งเต้านม" โดย อาจารย์จิณพิชญ์ชา  มะมม  อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ ประจำเดือนตุลาคม

สรุปบทความ/เสวนาทางวิชาการ(เจ้าหน้าที่)

บทความ เรื่อง "ทราบหรือไม่ออกกำลังกายดีอย่างไร ?" โดย คุณนาฎตยา   รักไทย  อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ ประจำเดือนมกราคม 2555
บทความ เรื่อง "เทคนิคการสร้างความสุขด้วยวิธีง่าย" โดย คุณสุนทรี   โอรัตนสถาพร อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ ประจำเดือนกันยายน 2554
บทความ เรื่อง "การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์" โดย คุณสุนทรี  อรัตนสถาพร อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ  ประจำเดือนพฤษภาคม
บทความ เรื่อง "ความอ้วน กับผลไม้แต่ละชนิด"   โดย คุณกัลยาณี วรรณรัตน์  อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ    ประจำเดือนมิถุนายน
ทความ เรื่อง "การยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและหลังออกกำลังกาย"   โดย คุณสมยศ  พรหมบุตร  อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ ประจำเดือนกรกฏาคม
บทความ เรื่อง "สมองเสื่อม"   โดย วรรณี  ศักดิ์สวัสดิ์   อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ ประจำเดือนกันยายน