หน้าหลัก  


  ความเป็นมาของศูนย์ฯ

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  การบริหาร

  ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

  การให้บริการของศูนย์

   การประเมินภาวะสุขภาพ
   การดุแลด้านโภชนาการ
   การสร้างสุขนิสัย
   การดูแลเมื่อเจ็บป่วย
   กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
   การให้บริการวิชาการ
 

  ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

  ภาพเก็บตก

  กระดานสนทนา

  บทความ

  ความเป็นมาของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย        

          
เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดของประเทศ  การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  สังคม  และจิตวิญญาณที่สมบูรณ์เป็นสิ่งสำคัญ  ที่ผู้เลี้ยงดูเด็กทุกคนจะต้องมีความรู้  ความเข้าใจ  และตระหนักถึงความสำคัญนี้  ประกอบกับในสังคมปัจจุบัน  บิดา มารดาต้องช่วยกันรับผิดชอบในการหารายได้เพื่อความมั่นคงของครอบครัว  ทำให้ภาระหน้าที่ในการเลี้ยงดูอยู่กับคนอื่น


          คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดการศึกษาการเจริญเติบโต  และพัฒนาการ  การบริบาลเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพดีและการให้บริการวิชาการแก่สังคม  ในการช่วยเหลือบิดา มารดา  ท่านผู้ปกครองที่จะดูแลเด็กอย่างมีคุณภาพ  โดยเฉพาะเด็กตั้งแต่อายุ  6  สัปดาห์  ถึง  3  ปี  ซึ่งเป็นวัยที่การเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างรวดเร็วเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต  จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยขึ้นเมื่อวันที่ 2  สิงหาคม  พ.ศ.  2542  เป็นต้นมา
Copyright ® 2006 www.nurse.tu.ac.th

ที่อยู่ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต
ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120
โทรศัพท์  0-2564-4440-79  ต่อ 1095-1096  โทรสาร ต่อ 1095