หน้าหลัก  


  ความเป็นมาของศูนย์ฯ

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  การบริหาร

  ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

  การให้บริการของศูนย์

   การประเมินภาวะสุขภาพ
   การดุแลด้านโภชนาการ
   การสร้างสุขนิสัย
   การดูแลเมื่อเจ็บป่วย
   กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
   การให้บริการวิชาการ
 

  ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

  ภาพเก็บตก

  กระดานสนทนา

  บทความ

วิสัยทัศน์
          
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ ให้บริการที่เป็นเลิศด้วยความรู้คู่คุณธรรมบูรณาการนวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมนำการวิจัยสู่การพัฒนา

พันธกิจ
1.
บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ คุณธรรม  จริยธรรม  และทักษะที่จำเป็นในการดูแลเด็ก
3. พัฒนาคู่มือ  หลักสูตรและโครงการสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
4. เป็นศูนย์กลางการศึกษา  การวิจัย  และการบริการวิชาการแก่สังคม  ในการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
5. บูรณาการวิจัยและนวัตกรรมสู่การปฏิบัติการและพัฒนาการเรียนการสอน
6.
สร้างระบบการประกันคุณภาพ  การปรับปรุงคุณภาพ  และระบบการจัดการภายใน  โดยมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
จัดสภาพแวดล้อม  สร้างความแข็งแกร่งของครอบครัว  เพื่อช่วยให้เด็กเกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
 

Copyright ® 2006 www.nurse.tu.ac.th

ที่อยู่ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต
ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120
โทรศัพท์  0-2564-4440-79  ต่อ 1095-1096  โทรสาร ต่อ 1095