กลับหน้าหลัก  

การบริหาร

             ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย อยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะพยาบาลศาสตร์  โดยมีคณะกรรมการบริหาร และมีคณบดี  คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ ปัจจุบันรองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร  ขัมภลิขิต ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารพัฒนาเด็กปฐมวัยและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล  รัชนกุล ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. คณบดี  ประธานกรรมการ
2. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย      กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดกมล  สังข์ทอง กรรมการ
4. อาจารย์ทิพย์สุดา  สำเนียงเสนาะ กรรมการ
5. อาจารย์ทิพย์สุดา  สำเนียงเสนาะ   กรรมการ
6. นางนาตยา  ทัพใหญ่ กรรมการ
7. ตัวแทนผู้ปกครอง กรรมการ
8. นางจุฑามาศ อินทรปรีชา กรรมการและเลขานุการ
9. รองหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย      กรรมการ
2. อาจารย์วิภาดา  แสงนิมิตชัยกุล กรรมการ
3. อาจารย์พัชรพร  รัตนสงคราม กรรมการ
4. นางสาวรุ้งกาญจน์  ออมสิน   กรรมการ
5. นางกัลยาณี  วรรณรัตน์ กรรมการ
6. นางสาวสุนทรี โอรัตนสถาพร กรรมการ
7. นางสาวธราภรณ์ แสงโสดา กรรมการ
8. นางศรีอุไร บุญเสริม กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวอรสา ปาวิลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

1.    กำหนดนโยบาย และแผนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้สอดคล้องกับนโยบายของ

       คณะพยาบาลศาสตร์

2.    กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการประกันคุณภาพ การป้องกันความเสี่ยง ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

3.    เสนอระเบียบ ข้อบังคับ ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยแก่คณะกรรมการประจำคณะ

4.    ให้คำแนะนำการบริหารจัดการแก่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

5.    เสนอการปรับอัตราค่าบริการแก่คณะกรรมการประจำคณะ

6.    รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาสและรายปีต่อคณะกรรมการประจำคณะ

Copyright ® 2006 www.nurse.tu.ac.th

ที่อยู่ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต
ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120
โทรศัพท์  0-2564-4440-79  ต่อ 1095-1096  โทรสาร ต่อ 1095