กลับหน้าหลัก  

การให้บริการของศูนย์ฯ

           ให้บริการเลี้ยงดูเด็ก  โดยมีพี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรมเรื่องการดูแลเด็กปฐมวัยซึ่งมีนักวิชาการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีนิเทศ อย่างใกล้ชิด  โดยได้กำหนดอัตราส่วนของพี่เลี้ยงต่อเด็กในความดูแลเป็นไปตามมาตรฐานสากล

เวลาทำการ
            
           เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา  7.30 - 17.00 น.  หยุดทำการในวันเสาร์-อาทิตย์ และตามวันหยุดราชการและหยุดทำการทุกวันที่ 28 มิถุนายน ของทุกปี เนื่องในวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ และวันหยุดพิเศษตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การประเมินภาวะสุขภาพ

     
-  การประเมินการเจริญเติบโตทุกเดือน
     
-  ตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี  และตรวจสุขภาพในช่องปาก  ปีละ  2  ครั้ง โดยกุมารแพทย์และทันตแพทย์เด็ก
     
-  ประเมินพัฒนาการทุก 3 เดือน


การดูแลด้านโภชนาการ


      -  ให้นมตามเวลาและปริมาณความต้องการของเด็กแต่ละคน
     
-  อาหารมื้อกลางวัน  1  มื้อ  พร้อมผลไม้
     
-  อาหารว่าง  2  มื้อ  เช้า และ บ่าย
     
-  สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 1  ปี   ให้อาหารเสริมตามวัย  เริ่มให้อาหารเสริมตั้งแต่  4-6  เดือนเป็นต้นไป 


การสร้างสุขนิสัย


      -  การฝึกขับถ่าย
      -  การฝึกรับประทานอาหารเอง
     
-  การแต่งตัว
     
-  การเลิกขวดนม

การดูแลเมื่อเจ็บป่วย

      -
  ศูนย์ฯ  ได้จัดอาจารย์พยาบาล เข้ามาให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับสุขภาพพัฒนาการและปัญหาพฤติกรรมของเด็ก
     
-  รวมถึงการให้คำปรึกษาและแนะนำการดูแลเด็กแก่พี่เลี้ยงในกรณีเด็กมีสุขภาพเบี่ยงเบน
     
-  ทางศูนย์ฯ  ได้จัดห้องพยาบาล  พร้อมพยาบาลประจำศูนย์ฯ 
     
-  เมื่อมีเด็กเจ็บป่วยจะได้รับการดูแลในเบื้องต้น  และหากต้องพบแพทย์ ทางศูนย์ฯ จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในทันที
      -  ในกรณีที่มีการเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างรีบด่วน  ทางศูนย์ฯ  ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ  ในการจัดรถพยาบาลมายังศูนย์ฯ  เมื่อมีการแจ้ง

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยจะจัดกิจกรรม  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมแก่เด็กแต่ละวัยเป็นประจำวัน  อาทิ  การออกกำลังกาย  การเล่านิทาน  การเชิดหุ่น  การเล่นเกม  กิจกรรมเข้าจังหวะ  วาดรูป  ระบายสี  ปั้นแป้ง  ตัดภาพ  จับคู่ภาพเหมือน  ทั้งนี้การจัดกิจกรรมจะดำเนินการโดยพี่เลี้ยงเด็กที่มีประสบการณ์  ภายใต้การแผนการจัดกิจกรรมของนักวิชาการศึกษา

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กที่จัดให้ในแต่ละวันนั้น  มุ่งส่งเสริมให้เด็กคิด

- การพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่  กล้ามเนื้อมัดเล็ก

- การพัฒนาการด้านภาษาและสื่อความหมาย

- การพัฒนาการด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคมให้สามารถอยู่กับผู้อื่นได้

- การสร้างเสริมสุขนิสัยที่ดี


การให้บริการวิชาการ

โครงการ Book-start ให้บริการยืม-คืน หนังสือนิทาน

       - โครงการคลังสมองของพ่อแม่ ให้บริการยืม-คืน หนังสือ นิตยสาร หนังสือนิทาน
          - โครงการ 
SUMMER สำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 6 ปี
          - การจัดบอร์ดความรู้ในวันสำคัญในโอกาสต่างๆ  เช่น  วันพ่อ  วันแม่  วันปีใหม่  วันสงกรานต์  และวันสำคัญทางพุทธศาสนา
          - ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ   ปัญหาพฤติกรรมเด็กโดยคณาจารย์พยาบาลสาขาเด็กตามเวลาปกติ
          - รับดูแลเด็กรายวัน
          - รับดูแลเด็กโครงการภาคฤดูร้อน
          - จัดทำจดหมายสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองเดือนละฉบับ  รายละเอียดที่แจ้งเช่น   ตารางกิจกรรมประจำเดือน   เมนูอาหารประจำเดือน
   สาระเกี่ยวกับเด็ก ๆ   มุมนิทาน    เพลง    ศิลปะสำหรับเด็ก

     


 

Copyright ® 2006 www.nurse.tu.ac.th

ที่อยู่ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต
ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120
โทรศัพท์  0-2564-4440-79  ต่อ 1095-1096  โทรสาร ต่อ 1095