เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นนำ 1 ใน 25 ของภูมิภาคเอเชียภายในปี 2565

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางการพยาบาลชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย”

พันธกิจหลักขององค์กร (Mission statement)

“เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นนำ 1 ใน 25 ของภูมิภาคเอเชียภายในปี 2565”
1.พัฒนาความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อผลิตบัณฑิตทุกระดับให้เป็นไปตามอัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาลธรรมศาสตร์
2. เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าทรัพย์สินทางวิชาการของคณะฯ
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและสุขภาพอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล
4. ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
5. มีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


ค่านิยมองค์กร (Organizational Value)

“นำวิจัยสู่การพัฒนา และนำประชาธิปไตยสู่ความเป็นเอกภาพ”


สมรรถนะหลัก (Core competencies)

สมรรถนะหลักในปัจจุปัน :: ความเชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล

สมรรถนะหลักในอนาคต :: ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการพยาบาลร่วมสมัย

อัตลักษณ์นักศึกษา

“คุณธรรมนำชีวิต คิดเป็นระบบ ค้นพบนวัตกรรม ภาวะผู้นำดีเด่น เป็นพลเมืองดี”

อ่านเพิ่มเติม ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร

ศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์
คณบดี

รองคณบดี

ผศ.ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ
ผศ.ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
ผศ.ดร. พวงผกา คงวัฒนานนท์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ
ดร. สารรัตน์ วุฒิอาภา
รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยคณบดี

อ.ดร.วาริยา หมื่นสา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
อ.ดร. ณัฏฐนันท์พร สงวนกลิ่น
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีทางการศึกษา
อ.เกสร มุ้ยจีน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการพยาบาล

ผศ.ชิดกมล สังข์ทอง
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการพยาบาล

ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา

ผศ.ปิยะพร กองเงิน
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์
อ.สุภาวดี ทับกล่ำ
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
อ.ทัศนีย์ ภู่สำอางค์
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผศ.ดร.อังคณา จิรโรจน์
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชและประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
อ.สุกัญญา พูลโพธิ์กลาง
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

หัวหน้าศูนย์ฯ

ผศ.ดร.จุลจราพร สินศิริ
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ผศ.ดร.พนิดา ศิริอำพันธ์กุล
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

ปฏิทินกิจกรรม

ก.ค.
24
วันที่ 24 กรกฏาคม 2560 นายกสภาการพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 ของสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย เรื่อง “การพยาบาลจิตเวชเพื่อเด็กไทย และผู้สูงวัย: วิธีการบำบัดสมองและจิต (Advanced Psychiatric Nursing for Thai Children and the Aged: Therapeutics of Brain and Mind Functions)” โดย ศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ นายกสมาคมฯและคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มธ. และคณะกรรมการอำนวยการให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน โดยการจัดประชุมครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์สถานที่การจัดประชุมจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. เนื่องจากเป็นการประชุมในลักษณะ training programs
ก.ค.
20
20 กรกฎาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มธ. เข้ารับรางวัลยอดเยี่ยม ธัญญารักษ์อวอร์ด 2560 ด้านการบริหารจัดการหรือพัฒนานโยบายด้านการแก้ปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดฯ จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในงานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 18/2560 "น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอิมแพคคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิตยา ตากวิริยะนันท์ อาจารย์สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รับรางวัลดีเด่น ธัญญารักษ์อวอร์ด 2560 ด้านวิชาการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ

วิดีโอแนะนำคณะ