เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นนำ 1 ใน 100 ของภูมิภาคเอเชียภายในปี 2570

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำที่ได้มารตรฐานระดับสากลในภูมิภาคเอเชีย”

พันธกิจหลักขององค์กร (Mission statement)

“เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นนำ 1 ใน 3 อันดับแรกของประเทศ ในปี 2564”

“เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นนำ 1 ใน 100 ของภูมิภาคเอเชีย ในปี 2570”

ค่านิยมหลัก (Core Value)

“วิจัยเพื่อการพัฒนา มุมมองเชิงระบบสู่ความสำเร็จและมุ่งเน้นที่คน มีความเป็นเอกภาพและทำงานเป็นทีม จริยธรรม ความโปร่งใสและเท่าเทียม เชื่อมโยงสู่สังคม”

สมรรถนะหลัก (Core competencies)

“เชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการพยาบาลแบบประคับประคองและการส่งเสริมสุขภาพครอบครัว โดยพัฒนาและใช้นวัตกรรมทางการพยาบาลในการเรียนการสอนและแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน”

อัตลักษณ์นักศึกษา (Student identify)

“คุณธรรมนำชีวิต คิดเป็นระบบ ค้นพบนวัตกรรม ภาวะผู้นำดีเด่น เป็นพลเมืองดี”

สมรรถนะหลักของบัณฑิตพยาบาล (Core competency)

“สมรรถนะสอดคล้องกับคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ลักษณะ GRETS และอัตลักษณ์ของคุณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

อ่านเพิ่มเติม ...

ข่าวประชาสัมพันธ์


ผู้บริหาร

รศ.ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย
คณบดี

รองคณบดี

ผศ.ดร. พวงผกา คงวัฒนานนท์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ
ผศ.ดร.เยาวรัตน์ มัชฌิม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ดร. สารรัตน์ วุฒิอาภา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ปริญญา แร่ทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.บวรลักษณ์ ทองทวี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสารสนเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการพยาบาล

ผศ.ชิดกมล สังข์ทอง
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการพยาบาล

ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา

รศ.ปิยะพร กองเงิน
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์
อ.สุภาวดี ทับกล่ำ
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ผศ.ทัศนีย์ ภู่สำอางค์
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผศ.ดร.อังคณา จิรโรจน์
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชและประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
อ.สุกัญญา พูลโพธิ์กลาง
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

หัวหน้าศูนย์ฯ

ผศ.ดร.จุลจราพร สินศิริ
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
อ.จุไรรัตน์ กีบาง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

กิจกรรมรายเดือน

งานวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มธ. ครบรอบ 22 ปี

26 มิถุนายน 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 22 ปี และพิธีเปิด Thammasat Faculty of Nursing Hall of Fame และศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้อง 2014 ชั้น 2 และชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Link ภาพกิจกรรมวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มธ.

วิดีโอวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มธ.

ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแนะนำคณะ

รายงานประจำปี 2558-2559

รายงานประจำปี 2559

รายงานประจำปี 2560