เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นนำ 1 ใน 100 ของภูมิภาคเอเชียภายในปี 2570

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำที่ได้มารตรฐานระดับสากลในภูมิภาคเอเชีย”

พันธกิจหลักขององค์กร (Mission statement)

“เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นนำ 1 ใน 3 อันดับแรกของประเทศ ในปี 2564”

“เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นนำ 1 ใน 100 ของภูมิภาคเอเชีย ในปี 2570”

ค่านิยมหลัก (Core Value)

“วิจัยเพื่อการพัฒนา มุมมองเชิงระบบสู่ความสำเร็จและมุ่งเน้นที่คน มีความเป็นเอกภาพและทำงานเป็นทีม จริยธรรม ความโปร่งใสและเท่าเทียม เชื่อมโยงสู่สังคม”

สมรรถนะหลัก (Core competencies)

“เชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการพยาบาลแบบประคับประคองและการส่งเสริมสุขภาพครอบครัว โดยพัฒนาและใช้นวัตกรรมทางการพยาบาลในการเรียนการสอนและแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน”

อัตลักษณ์นักศึกษา (Student identify)

“คุณธรรมนำชีวิต คิดเป็นระบบ ค้นพบนวัตกรรม ภาวะผู้นำดีเด่น เป็นพลเมืองดี”

สมรรถนะหลักของบัณฑิตพยาบาล (Core competency)

“สมรรถนะสอดคล้องกับคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ลักษณะ GRETS และอัตลักษณ์ของคุณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

อ่านเพิ่มเติม ...

ข่าวประชาสัมพันธ์


ผู้บริหาร

รศ.ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย
คณบดี

รองคณบดี

รศ.ดร. พวงผกา คงวัฒนานนท์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ
ผศ.ดร.เยาวรัตน์ มัชฌิม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ดร.สารรัตน์ วุฒิอาภา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ปริญญา แร่ทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.บวรลักษณ์ ทองทวี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสารสนเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการพยาบาล

ผศ.ชิดกมล สังข์ทอง
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการพยาบาล

ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา

รศ.ปิยะพร กองเงิน
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์
ผศ.ดร.พนิดา ศิริอำพันธ์กุล
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ผศ.ทัศนีย์ ภู่สำอางค์
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผศ.ดร.อังคณา จิรโรจน์
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชและประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
อ.สุกัญญา พูลโพธิ์กลาง
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

หัวหน้าศูนย์ฯ

ผศ.ดร.จุลจราพร สินศิริ
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
อ.จุไรรัตน์ กีบาง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

โครงการประชุมผู้ปกครอง

22 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2562 โดยมีอาจารย์จุไรรัตน์ จีบาง เป็นผู้รายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย และแจ้งแผนการพัฒนางานของศูนย์เด็กฯ ให้ผู้ปกครองทราบ พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองมีโอกาสพบผู้บริหารของศูนย์เด็กฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะเกี่ยวกับ การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โครงการบริการและส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกสำหรับประชากรทุกกลุ่มวัยในชุมชน

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการและส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกสำหรับประชากรทุกกลุ่มวัยในชุมชนคู่ความร่วมมือจัดการประชุมวิชาการ โครงการประเมินผลลัพธ์โครงการการบริการและส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกสำหรับประชากรทุกกลุ่มวัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา คงวัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 186 คน จาก 3 ชุมชน คือ ชุมชนร่มเย็น ชุมชนมุสลิม ในเทศบาลเมืองคลองหลวง และชุมชน บดถ. ในเทศบาลเมืองท่าโขลง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน เทศบาลเมืองคลองหลวง

โครงการ Health Research and Innovation Day 2019

28 มิถุนายน 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการ Health Research and Innovation Day 2019 เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 23 ปี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ การจัดโครงการนี้เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/กระบวนงานและสร้างสรรค์ทางการพยาบาลร่วมกันระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา รวมถึงศิษย์เก่า และโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เป็นคู่ความร่วมมือของคณะฯ ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายงานประจำปี 2559

รายงานประจำปี 2560

รายงานประจำปี 2561