เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นนำ 1 ใน 25 ของภูมิภาคเอเชียภายในปี 2565

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางการพยาบาลชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย”

พันธกิจหลักขององค์กร (Mission statement)

“เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นนำ 1 ใน 25 ของภูมิภาคเอเชียภายในปี 2565”
1.พัฒนาความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อผลิตบัณฑิตทุกระดับให้เป็นไปตามอัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาลธรรมศาสตร์
2. เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าทรัพย์สินทางวิชาการของคณะฯ
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและสุขภาพอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล
4. ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
5. มีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


ค่านิยมองค์กร (Organizational Value)

“นำวิจัยสู่การพัฒนา และนำประชาธิปไตยสู่ความเป็นเอกภาพ”


สมรรถนะหลัก (Core competencies)

สมรรถนะหลักในปัจจุปัน :: ความเชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล

สมรรถนะหลักในอนาคต :: ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการพยาบาลร่วมสมัย

อัตลักษณ์นักศึกษา

“คุณธรรมนำชีวิต คิดเป็นระบบ ค้นพบนวัตกรรม ภาวะผู้นำดีเด่น เป็นพลเมืองดี”

อ่านเพิ่มเติม ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการ

ผู้บริหาร

ศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์
คณบดี

รองคณบดี

ผศ.ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ
ผศ.ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
ผศ.ดร. พวงผกา คงวัฒนานนท์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ
ดร. สารรัตน์ วุฒิอาภา
รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยคณบดี

อ.ดร.วาริยา หมื่นสา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
อ.ดร. ณัฏฐนันท์พร สงวนกลิ่น
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีทางการศึกษา
อ.เกสร มุ้ยจีน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการพยาบาล

ผศ.ชิดกมล สังข์ทอง
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการพยาบาล

ผู้ประสานงานกลุ่มวิชา

ผศ.ปิยะพร กองเงิน
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์
อ.สุภาวดี ทับกล่ำ
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
อ.ทัศนีย์ ภู่สำอางค์
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผศ.ดร.อังคณา จิรโรจน์
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชและประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
อ.สุกัญญา พูลโพธิ์กลาง
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

หัวหน้าศูนย์ฯ

ผศ.ดร.จุลจราพร สินศิริ
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ผศ.ดร.พนิดา ศิริอำพันธ์กุล
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

กิจกรรมรายเดือน

งานแสดงมุฑิตาจิต

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 26 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
เพื่อแสดงความขอบคุณที่ผู้เกษียณฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้คณะพยาบาลศาสตร์พัฒนาและเจริญก้าวหน้า โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พวงผกา คงวัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน โดยผู้บริหาร คณาจารย์
และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุฯ ด้วยบรรยากาศที่เป็นไปอย่างอบอุ่น ณ ณ ห้องสถาพร กวิตานนท์ อาคารบริการ ชั้น 3 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มธ. ศูนย์รังสิต
รายนามผู้เกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
1. ศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์
2. รศ.วิไลลักษณ์ วงศ์อาษา
3. คุณจุฑามาศ อินทรปรีชา

ภาพกิจกรรม

Previous Next

Previous Next

 

ปฏิทินกิจกรรม

 

 

 

กิจกรรมนักศึกษา/ศิษย์เก่า