วิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์

สำนักงานเลขานุการคณะคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติความเป็นมาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๙ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๑๓ ตอนที่ ๒๔ ก ได้รับความเห็นชอบให้แบ่งส่วนราชการเป็น “สำนักงานเลขานุการ” ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นหน่วยงานเอื้ออำนวยความสะดวกให้คณะฯ สามารถปฏิบัติภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ ให้บรรลุพันธกิจของคณะ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๕ แบ่งเป็น ๔ งาน ๑๒ หน่วยงานย่อย ดังนี้

   ๑. งานบริหารและธุรการ มี ๔ หน่วยงานย่อย
   ๒. งานบริการการศึกษา มี ๔ หน่วยงานย่อย
   ๓. งานคลังและพัสดุ มี ๒ หน่วยงานย่อย
   ๔. งานนโยบายและแผน มี ๒ หน่วยงานย่อย

และได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ อีกหลายครั้งตามตามแผนกลยุทธ์ในช่วงปีต่าง ๆ ตามนโยบายของผู้บริหารแต่ละยุค แต่ละสมัยได้แก่ ตามแผนกลยุทธ์ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ ได้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ เป็น ๕ งาน ๑๖ หน่วยงานย่อย และตามแผนกลยุทธ์ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ ได้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ เป็น ๕ งาน ๑๗ หน่วยงานย่อย ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ออกข้อบังคับว่าด้วยส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกำหนดให้ในสำนักงานเลขานุการคณะมีได้ไม่เกิน ๔ งาน คณะจึงต้องปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ เป็น ๔ งาน ๑๔ หน่วยงานย่อย ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องการแบ่งส่วนงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้


วิสัยทัศน์

สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนชั้นนำในการดำเนินพันธกิจทุกด้านของคณะฯ มุ่งมั่นสู่ความเป็นสากล ดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมศาสตร์ ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศเป็นฐานในการยกระดับคุณภาพงาน

พันธกิจของสำนักงานเลขานุการคณะ

 • เป็นศูนย์กลางการประสานงานสนับสนุนภารกิจหลักด้านการบริหาร การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ในการทำวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
 • ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ด้านภาษาต่างประเทศ
 • พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และหลักการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์สำนักงานเลขานุการ

 • สร้างความเข้มแข็งในการให้บริการทุกด้านเพื่อให้การดำเนินงานของทุกงานสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของคณะฯ
 • สนับสนุนและส่งเสริมส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพงานด้วยการพัฒนากระบวนงาน/การสร้างนวัตกรรมการทำงานในทุกงานของสำนักงานเลขานุการ
 • มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ มีข้อมูลถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย สามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจเชิงบริหาร
 • ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการทำวิจัยสถาบันและภาษาต่างประเทศ
 • สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกกิจกรรมของคณะฯ