การพยาบาลอนามัยชุมชน

อ.สุปริญญา สัมพันธรัตน์
ดร. จุไรพร โสภาจารีย์

ทำเนียบผลงานวิจัย/วิชาการ