ชื่อสถาบัน : คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ตั้ง : อาคารปิยชาติ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12120
โทรศัพท์ : 66-2-986 9213 ต่อ 7316-8
โทรสาร : 66--2-516 5381
http://www.nurse.tu.ac.th