ปริญญาตรี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Nursing Science Program
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ( พย.บ. )
Bachelor of Nursing Science ( B.N.S. )
1.จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต
 • 1.1 วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 • 1.2 วิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต
  • (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 28 หน่วยกิต
  • (1) กลุ่มวิชาชีพ 77 หน่วยกิต
   • - กลุ่มรายวิชาทฤษฏี 51 หน่วยกิต
   • - กลุ่มรายวิชาปฏิบัติ 26 หน่วยกิต
 • 1.3 วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต