คณะกรรมการศิษย์เก่า (อาจาย์ เจ้าหน้าที่ + ศิษย์เก่า)

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์

ที่ปรึกษา

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.พวงผกา คงวัฒนานนท์์

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

อ.เกสร มุ้ยจีน

รองประธานกรรมการ

ผศ.ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย

กรรมการ

อ.ดร. ศิริลักษณ์ แก้วศรีวงค์

กรรมการ

อ.เสาวลักษณ์ ค้าของ

กรรมการ

อ.ศยามล รมพิพัฒน์

กรรมการ

อ.ฐิติพร ปฐมจารุวัฒน์์

กรรมการ

นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาล

นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาล

ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาล

ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาล

นางสาวทิฆัมพร ของขวา

กรรมการ

นางสาวศรีสลวย รอนไฟริน

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวกมลวรรณ สุดจิตร

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุกการ