คณะกรรมการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (นักศึกษา)

นางสาว วิภาวี วนเชียงราก

นักศึกษาชั้นปีที่ ๓

ประธาน

นางสาว แพรพรรณ อัมพรภาค

นักศึกษาชั้นปีที่ ๒

รองประธาน

นางสาว ทรรศิกา คิวเจริญ

นักศึกษาชั้นปีที่ ๓

เลขานุการ

นางสาว ฐิติรัตน์ อ่อนมี

นักศึกษาชั้นปีที่ ๓

เหรัญญิก

นางสาว อุมาพร ใจเที่ยง

นักศึกษาชั้นปีที่ ๓

ประธานฝ่ายวิชาการ

นางสาว เจนจิรา รุจิวรกุล

นักศึกษาชั้นปีที่ ๓

ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

นางสาว ปิยกาญจน์ นพศรี

นักศึกษาชั้นปีที่ ๓

ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์

นางสาว ฮูดา มอลอเล๊าะ

นักศึกษาชั้นปีที่ ๓

ประธานฝ่ายสวัสดิการ

นางสาว ภัทธิรา สิทธิวัจน์

นักศึกษาชั้นปีที่ ๓

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาว ชรินรัตน์ มาตย์นอก

นักศึกษาชั้นปีที่ ๓

ประธานฝ่ายกีฬา

นางสาว ศิรประภา ร่วมพรหม

นักศึกษาชั้นปีที่ ๓

ประธานฝ่ายเชียร์

นางสาว หฤทัย งามภักดิ์

นักศึกษาชั้นปีที่ ๓

ประธานฝ่ายจัดหารายได้

นาย ณัฐ อำนวยวิทยากุล

นักศึกษาชั้นปีที่ ๒

นักศึกษาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ ๒

นางสาว สุทธิดา รุ่งรังษี

นักศึกษาชั้นปีที่ ๓

นักศึกษาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ ๓

นางสาว วรรณา โชคเจริญ

นักศึกษาชั้นปีที่ ๔

นักศึกษาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ ๔