คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา (อาจารย์)

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.พวงผกา คงวัฒนานนท์์

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

อ.เกสร มุ้ยจีน

รองประธานกรรมการ

ผศ.ปริญญา แร่ทอง

กรรมการ

ผศ.ดร.จีราภรณ์ กรรมบุตร

กรรมการ

ผศ. ประกายเพชร วินัยประเสริฐ

กรรมการ

ผศ.ปิยะพร กองเงิน

กรรมการ

อ.ชาฤทธิ์ วรวิชญพงศ์

กรรมการ

อ.เสาวลักษณ์ ค้าของ

กรรมการ

อ. ศยามล รมพิพัฒน์

กรรมการ

อ.ศิริขวัญ พรหมจำปา

กรรมการ

อ.จุไรรัตน์ กีบาง

กรรมการ

อ.รอ.หญิง สุธาสินี ศรีนุ่น

กรรมการ

อ.ฐิติพร ปฐมจารุวัฒน์์

กรรมการ

อ.ทัศนีย์ ภู่สำอางค์

กรรมการ

นางอนงค์ หะรีเมา

กรรมการ

นางสาว ธราภรณ์ แสงโสดา

กรรมการ

นางสาว พรทิพย์ แม่นทรง

กรรมการ

นายอรรถพล สุขความดี

กรรมการ

นางรจนา ณ นคร

กรรมการ

นางสาวสุภาพร คำศรี

กรรมการ

นางสาวธมลวรรณ โคมกระจ่าง

กรรมการ

นางสาวศรีสลวย รอนไพรินี

กรรมการ

นางสาวพรทิพย์ ศรีวรรณพฤกษ์

กรรมการ

นางสาวกมลวรรณ สุดจิตรี

กรรมการ

นางธัญญา วรินทรเวช

กรรมการ