การพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางการพยาบาลชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย

พันธกิจ : เป็นคณะพยาบาลชั้นนำ 1 ใน 25 ของภูมิภาคเอเชียภายในปี 2565

อัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาล : คุณธรรมนำชีวิต คิดเป็นระบบ ค้นพบนวัตกรรม ภาวะผู้นำดีเด่น เป็นพลเมืองดี