โครงสร้าง

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.พวงผกา คงวัฒนานนท์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

อ.เกสร มุ้ยจีน

นางสาวศรีสลวย รอนไพริน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวกมลวรรณ สุดจิตร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร