โครงสร้าง

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ.ปริญญา แร่ทอง

นางสาวศรีสลวย รอนไพริน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวกมลวรรณ สุดจิตร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร