ความเป็นมาของคณะ
ชื่อสถาบัน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ตั้ง : อาคารปิยชาติ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
โทรศัพท์ : 66-2-986 9213 ต่อ 7316-8 โทรสาร : 66--2-516 5381
http://www.nurse.tu.ac.th

ความเป็นมา

        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๙) ในการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ ในการให้บริการดูแลสุขภาพแก่สังคม และเพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       “คณะพยาบาลศาสตร์” ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๙ มีการแบ่งส่วนราชการเป็นสำนักงานเลขานุการคณะ และคณะ ฯ ได้แบ่งส่วนราชการภายในเป็น “กลุ่มวิชา” ประกอบด้วย ๕ กลุ่มวิชาได้แก่ กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด้กและวัยรุ่น กลุ่มวิชาการพยาบาล ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน โดยได้ตัดโอนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพยาบาลทั้งหมด รวมทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร ๑ ปี) พ.ศ. ๒๕๓๘ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๓๙ ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนเป็นปีแรก เปิดสอน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร ๑ ปี) ทั้งนี้ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเพียง ๑ รุ่น สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันใช้หลักสูตพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)
       ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ คณะพยาบาลศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว และเปิดสอนสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่เพิ่มอีก ๑ สาขา ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ และในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ภาคพิเศษ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ และจะเพื่อเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ หรือ Doctor of Philosophy; Ph.D. (Nursing Science)
       คณะพยาบาลศาสตร์ เน้นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลทุกหลักสูตร ให้บริการวิชาการแก่ประชาคมธรรมศาสตร์และสังคม และเป็นแหล่งการทำวิจัยควบคู่กันไปกับการเรียนการสอนและการบริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความสำคัญด้านการวิจัย โดยจัดตั้งศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานภายในคณะ ฯ ในปี ๒๕๕๖ และศูนย์บริหารงานทั่วไปและบริการวิชาการเป็นหน่วยงานภายในคณะ ฯ ในปี ๒๕๖๐ นอกจากนี้ คณะ ฯ มีแผนการดำเนินการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ รวมทั้งเตรียมดำเนินการยกฐานะ “ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย” ให้มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำที่ได้มารตรฐานระดับสากลในภูมิภาคเอเชีย ”

การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ได้มาตรฐานระดับสากล หมายถึง การเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามาตรฐานสากลและบ่มเพาะบัณฑิตพยาบาลที่สามารถคิดและพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลในการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน

พันธกิจ (Mission statement)

" เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นนำ 1 ใน 3 อันดับแรกของประเทศ ในปี 2564 "

" เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นนำ 1 ใน 100 ของภูมิภาคเอเชีย ในปี 2570 "

พันธกิจ (Missions)

1. ผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานแห่งวิชาชีพ มีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์ของคณะและมีความเป็นธรรมศาสตร์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมไทยและสังคมโลกในยุคของการเปลี่ยนแปลง
2. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถ โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการทำวิจัยและนวัตกรรม และการบริการวิชาการ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ อาจารย์สามารถสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลสากล รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพการพยาบาล
3. เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติการพยาบาล โดยสร้างองค์ความรู้ทางการพยาบาลในสาขาต่างๆและองค์ความรู้เชิงบูรณาการในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้คณะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ
5.  บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ที่มีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ การแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
6. พัฒนาการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และหลักการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมหลัก ( Core Value)

" วิจัยเพื่อการพัฒนา มุมมองเชิงระบบสู่ความสำเร็จและมุ่งเน้นที่คน มีความเป็นเอกภาพและทำงานเป็นทีม จริยธรรม ความโปร่งใสและเท่าเทียม เชื่อมโยงสู่สังคม
" สรุปเป็นสัญลักษณ์ "TU Respect"

 • นำวิจัยสู่การพัฒนา(Research for development: R) หมายถึง การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและทางสุขภาพ และการพัฒนาองค์กร เพื่่อนำสู่ความเป็นเลิศ
 • มุมมองเชิงระบบสู่ความสำเร็จและมุ่งเน้นที่คน(Systematic view point to success : S and People focused : P) หมายถึง มีการพัฒนาบุคลากรให้มีการทำงานด้วยการใช้แนวคิดที่เป็นระบบเพื่อการทำงานที่ประสบความสำเร็จและมีความยั่งยืน รวมทั้งการบริหารงานที่มุ่งเน้นให้บุคลากร มีการทำงานที่สมดุลระหว่างคุณภาพงานและคุณภาพชีวิต
 • มีความเป็นเอกภาพและทำงานเป็นทีม(Unity: U and Team: T) หมายถึง การส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การมีเสรีภาพทางความคิดและการกระทำ และการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างในหลายมุมมอง ที่ทำให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่มิใช่เป็นไปในทางสร้างความขัดแย้งหรือจัดกลุ่ม แต่เป็นไปในทางสร้างความสามัคคีและความเป็นเอกภาพขององค์กรในที่สุด
 • จริธรรม ความโปร่งใสและเท่าเทียม(Ethic: E; Tranparency: T, and Equiality: E) หมายถึง มีการบริหารบุคคล โดยใช้หลักจริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน การบริหารงานโดยนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและการให้ความสำคัญและการปฏิบัติต่อบุคคลอย่างเท่าเทียม
 • เชื่อมโยงสู่สังคม(Social Connected: C) หมายถึง มีการบูรณาการองค์ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับกับสุขภาพเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการแก่ชุมชน

สมรรถนะหลัก (Core competencies)

เชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการพยาบาลแบบประคับประคองและการส่งเสริมสุขภาพครอบครัว โดยพัฒนาและใช้นวัตกรรมทางการพยาบาลในการเรียนการสอนและแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน

อัตลักษณ์นักศึกษา (Student identify)

“คุณธรรมนำชีวิต คิดเป็นระบบ ค้นพบนวัตกรรม ภาวะผู้นำดีเด่น เป็นพลเมืองดี”

สมรรถนะหลักของบัณฑิตพยาบาล (Core competency)

“สมรรถนะสอดคล้องกับคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ลักษณะ GRETS และอัตลักษณ์ของคุณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) (POLISH = Make smooth and shiny: Improved ,skilled)

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างบัณฑิตที่เป็นผู้นำทางการพยาบาลที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม (Nursing Leadership : L)
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2: เพิ่มความสามารถของอาจารย์ในด้านการสร้างผลงานวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม (Innovation and Research : I)
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาบุคลากรเพื่อการทำงานอย่างมีคุณภาพและมีความสุข (Quality and Happiness : H)
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4: สร้างสุขภาวะของประชาชนด้วยการบริการวิชาการที่มีองค์ความรู้เป็นฐาน (Knowledge based Service : S)
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาเครือข่ายคู่ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศและบรรยากาศความเป็นไทยและนานาชาติ (Mutual Partnership : S)
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6: บริหารงานอย่างมีคุณภาพและหลักธรรมาภิบาล (Good Governance and organization : O)