คณะกรรมการ KM

ที่ปรึกษา

ศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์

ประธานกรรมการ

ดร. สารรัตน์ วุฒิอาภา

กรรมการ

ผศ.ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย
ผศ.ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล
ดร.วาริยา หมื่นสา
ผศ.ดร.มยุรี นิรัตธราดร
ผศ.ชิดกมล สังข์ทอง
ผศ.สุดาพร กมลวารินทร์
ผศ.ดร.เอกอุมา อิ้มคำ
อ.บวรลักษณ์ ทองทวี
อ.เสาวลักษณ์ ค้าของ
อ.จุไรรัตน์ กีบาง
นางสาวกาญจณี พันธุ์ไพโรจน์
นางสาวนาฎตยา รักไทย
ผศ.ดร.จุลจราพร สินศิริ

กรรมการและเลขานุการ

นางเนตรนภาภรณ์ เพ็ชรผึ้ง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวศิริกาญจน์ สร้อยฟ้า
นางสาวสุรีย์พร โลหะชาติกุล
นางสาววีนัส ปาลาเลย์