คณะกรรมการ KM

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย

ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.เยาวรัตน์ มัชฌิม

กรรมการ

ผศ.ดร. พวงผกา คงวัฒนานนท์
ดร.สารรัตน์ วุฒิอาภา
ผศ.ปริญญา แร่ทอง
อาจารย์ ดร.บวรลักษณ์ ทองทวี
ผศ.ดร.มยุรี นิรัตธราดร
รศ.ดร.เอกอุมา อิ้มคำ
ผศ.ชิดกมล สังข์ทอง
ผศ.สุดาพร กมลวาริน
ผศ.ดร.จุลจราพร สินศิริ
อ.จุไรรัตน์ กีบาง
นางสาวกาญจณี พันธุ์ไพโรจน์

กรรมการและเลขานุการ

นางเนตรนภาภรณ์ เพ็ชรผึ้ง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสุรีย์พร โลหะชาติกุล
นางสาววีนัส ปาลาเลย์