คณบดี

รองคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี

หัวหน้าศูนย์

เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์

เลขานุการคณะ

นางนาตยา ทัพใหญ่