คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร

รศ.ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย

ประธานกรรมการ

อาจารย์ ดร.บวรลักษณ์ ทองทวี

รองประธานกรรมการ

รศ.ดร. พวงผกา คงวัฒนานนท์

กรรมการ

ดร. สารรัตน์ วุฒิอาภา

กรรมการ

ผศ.ดร.เยาวรัตน์ มัชฌิม

กรรมการ

ผศ.ปริญญา แร่ทอง

กรรมการ

ผศ.ชิดกมล สังข์ทอง

กรรมการ

ผศ.ดร.อังคณา จิรโรจน์

กรรมการ

ผศ.ดร.ชมชื่น สมประเสริฐ

กรรมการ

ผศ.ดร.จีราภรณ์ กรรมบุตร

กรรมการ

ผศ.ดร.จุลจราพร สินศิริ

กรรมการ

อ.จุไรรัตน์ กีบาง

กรรมการ

ผศ.ดร.มยุรี นิรัตธราดร

กรรมการ

ผศ.ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล

กรรมการ
ผศ.วิภาดา แสงนิมิตรชัยกุล

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ณัฎฐนันท์พร สงวนกลิ่น

กรรมการ

นางนาตยา ทัพใหญ่

กรรมการ

ดร.กาจญจณี พันธุ์ไฟโรจน์

กรรมการ

นางสาวภาวรรณ พันธ์ไพโรจน์

กรรมการ

นางธัญญา วรินทรเวช

กรรมการ

นางสาวรัชนีฉาย บรรณทอง

กรรมการ

นางสาวธราภรณ์ แสงโสดา

กรรมการ

นางเนตรนภาภรณ์ เพ็ชรผึ้ง

กรรมการ

นางสาวศิริกาญจน์ดา สร้อยฟ้า

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวสุรีย์พร โลหะชาติกุล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ