คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร

ศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร

ผศ.ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล

ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย

กรรมการ

ผศ.ดร. พวงผกา คงวัฒนานนท์

กรรมการ

ดร. สารรัตน์ วุฒิอาภา

กรรมการ

อ.ดร.วาริยา หมื่นสา

กรรมการ

อ.ดร. ณัฏฐนันท์พร สงวนกลิ่น

กรรมการ

อ.เกสร มุ้ยจีน

กรรมการ

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาพยาบาล

กรรมการ

ผศ. อังคณา จิรโรจน์์

กรรมการ

ผศ.ดร.ชมชื่น สมประเสริฐ

กรรมการ

ผศ.ดร.จุลจราพร สินศิริ

กรรมการ

ผศ.ดร.พนิดา ศิริอำพันธ์กุล

กรรมการ

นาง จุฑามาศ อินทรปรีชา

กรรมการ
นางสาวภาวรรณ พันธ์ไพโรจน์

กรรมการ

นางสาวรัชนีฉาย บรรณทอง

กรรมการ

นางสาวสุรีย์พร โลหะชาติกุล

กรรมการ

นางนาตยา ทัพใหญ่

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวศิริกาญจน์ดา สร้อยฟ้า

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวศุภิชญา จันทร์มีทรัพย์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ