-->

สำนักงานเลขานุการ

นางนาตยา ทัพใหญ่

เลขานุการคณะ คณะพยาบาลศาสตร์

นางธัญญา วรินทรเวช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นางสาวสรรเสริญ สุขสว่าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

หน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์

นางพรทิพย์ ศรีวรรณพฤกษ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

หน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์

นางสาวกฤติมา ครามเขียว

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

หน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์

นางอนงค์ หะรีเมา

บุคคลากรชำนาญการ

หน่วยการเจ้าหน้าที่

นางสาวเอมปวีร์ กังวาลกุลเศรษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยการเจ้าหน้าที่

นายพิพัฒน์ แสนธิ

พนักงานขับรถยนต์

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายฉายศิลป์ พรรณโคตร

พนักงานขับรถยนต์

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นางจันทร์เพ็ญ จันทร์อยู่สุข

พนักงานทั่วไป

หน่วยผลิตเอกสาร

นางนงค์นุช จันทร์มา

พนักงานผลิตเอกสารทั่วไป

หน่วยผลิตเอกสาร

นางสาวธราภรณ์ แสงโสดา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้างานวางแผน การคลัง และพัฒนาคุณภาพ

นางสาววัฒนาพร ไชยศิริ

นักวิชาการเงินและบัญชี

หน่วยคลัง

นางสุภาพรรณ บุณยรัตพันธ์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

หน่วยพัสดุ

นางสาวศิริกาญจน์ดา สร้อยฟ้า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หน่วยหน่วยแผนพัสดุ

นางสาวสุรีย์พร โลหะชาติกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หน่วยหน่วยแผนพัสดุ

นางสาวณัฐจรี ทิพย์สุมณฑา

นักการเงินและบัญชี

หน่วยคลัง

นางเนตรนภาภรณ์ เพ็ขรผึ้ง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์การ

นางสาววีนัส ปาลาเลย์

นักวิชาการศึกษา

หน่วยวิจัยตำราและบทความทางวิชาการ

นางสาวสลิลดา เกตกะโกมล

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

หน่วยวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

นายประวิทย์ แว่นแค้น

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

หน่วยวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

นางสาวณีรนุช บุญรอด

ผู้ปฏิบัติการบริหาร

หน่วยวิจัย

นางสาวเฟื่องฟ้า สุดมี

นักวิชาการศึกษา

หน่วยวิจัย

นางสาวรัชนีฉาย บรรณทอง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หัวหน้างานวิชาการและพัฒนานักศึกษา

นางสาวขวัญชนก ทองชมภู

นักวิชาการศึกษา

หน่วยปริญญาตรี

นางสุภาพร คำศรี

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

หน่วยปริญญาตรี

นางสาวทิฆัมพร ขวาของ

นักวิชาการศึกษา

หน่วยบันฑิตศึกษา

นายธนพล ไวฉายี

ผู้ปฏิบัติการงานบริหาร

หน่วยบันฑิตศึกษา

นางสาวศรีสลวย รอนไพริน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หน่วยกิจการนักศึกษา

นางสาวกมลวรรณ สุดจิตร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

หน่วยกิจการนักศึกษา

นายทศรัสมิ์ คำเภา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอรรถพล สุขความดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวภาวรรณ พันธ์ไพโรจน์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หัวหน้างานทั่วไป และผู้จัดการศูนย์บริหารงานทั่วไปและบริการวิชาการ

นางสมฤทัย ลามอ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หน่วยบริการวิชาการ

นางสาวทักษพร ทิตติพงษ์

นักวิชาการศึกษา

หลักสูตรพยม.จิตเวชและสุขภาพจิต

นางสาวกาจญจณี พันธุ์ไฟโรจน์

นักวิจัยปฏิบัติการ

ผู้จัดการศูนยวิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม

นางสาวระพีพร ม่วงศรี

นักวิชาการการศึกษา

นางสาวรัตน์ติกร วรรธโนทัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป