แผนการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
มธ. 100 พลเมืองกับการลงมือแก้ไขปัญหา 3 (3-0-6)
มธ. 101 โลก อาเซียน และไทย 3 (3-0-6)
มธ. 102 ทักษะชีวิตทางสังคม 3 (3-0-6)
มธ. 103 ชีวิตกับความยั่งยืน 3 (3-0-6)
มธ. 104 การคิด อ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ 3 (3-0-6)
มธ. 105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
มธ. 106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร 3 (3-0-6)
มธ. 155 สถิติพื้นฐาน 3 (3-0-6)
พศ. 011 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3 (2-2-5)
พศ. 021 หลักการทางสรีรวิทยา 3 (2-2-5)
พศ. 031 ชีวเคมีเบื้องต้น 3 (2-2-5)
พยน. 111 การพัฒนาวิชาชีพและศาสตร์ทางการพยาบาล 2 (2-0-4)
รวม 17 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
พศ. 061 พยาธิสรีรวิทยาพื้นฐาน 3 (3-0-6)
พศ. 032 ชีวเคมีประยุกต์ 2 (2-0-4)
จ. 211 จิตวิทยาทั่วไป 3 (3-0-6)
พยน. 211 การส่งเสริมสุขภาพ 3 (3-0-6)
พยน. 212 กระบวนการทางการพยาบาล 2 (1-3-2)
พยน. 213 การพยาบาลพื้นฐาน 3 (2-3-4)
วิชาเลือกเสรี 3 (3-0-6)
รวม 19 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
พศ. 041 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน 3 (2-2-5)
พศ. 051 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 3 (3-0-6)
สษ. 211 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 3 (3-0-6)
พยน. 281 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 3 (0-9-6)
พยน. 282 ปฏิบัติการพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 3 (0-9-6)
พยน. 241 การดูแลสุขภาพทางเลือก 2 (2-0-4)
รวม 17 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
พยน. 214 กฏหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล 1 2 (2-0-4)
วิชาเลือกเสรี 3 (3-0-6)
รวม 5 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
พยน. 321 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 3 (3-0-6)
พยน. 323 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 3 (3-0-6)
พยน. 324 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3 (3-0-6)
พยน. 391 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 4 (0-12-8)
พยน. 393 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวันรุ่น 4 (0-12-8)
รวม 17 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
พยน. 322 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 3 (3-0-6)
พยน. 325 การพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ 1 3 (3-0-6)
พยน. 326 การพยาบาลอนามัยชุมชน 3 (3-0-6)
พยน. 392 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 4 (0-12-8)
พยน. 393 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ 1 3 (0-9-6)
รวม 16 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
พยน. 311 วิจัยทางการพยาบาล 2 (2-0-4)
พยน. 327 การพยาบาลวิกฤตฉุกเฉินและสาธารณภัย 2 (2-0-4)
พยน. 395 ปฏิบัติการพยาบาลวิกฤตฉุกเฉินและสาธารณภัย 2 (0-6-4)
รวม 6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
พยน. 411 การบริหารการพยาบาล 2 (2-0-4)
พยน. 421 การพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ 2 3 (3-0-6)
พยน. 491 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ 2 3 (0-9-6)
พยน. 492 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 3 (0-9-6)
พยน. 493 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3 (0-9-6)
รวม 14 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
พยน. 412 กฏหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล 2 1 (1-0-2)
พยน. 422 การรักษาพยาบาลขั้นต้น 2 (1-3-2)
พยน. 481 ปฏิบัติกรณีเลือกสรรทางการพยาบาล 4 (0-12-8)
รวม 7 หน่วยกิต