แผนการศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต แผน ก แบบ ก 2

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
พย. 611 ทฤษฎีสําหรับการพยาบาลขั้นสูง 2
พย. 612 ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล 2
พย. 641 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงทางจิตและสุขภาพจิต 3
พย. 642 จิตเภสัชบำบัด 3
พย. 643 การพยาบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต 2
รวม 12

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
พย. 613 วิจัยทางการพยาบาล 3
พย. 614 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล 2
พย. 644 ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมทางการพยาบาล 1
พย. 645 การพยาบาลเพื่อการบำบัดและฟื้นฟูผู้เจ็บป่วยทางจิต(วิชาเลือก) 2
วิชาเลือก 3
รวม 11

ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
พย. 646 ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการบำบัดและฟื้นฟูผู้เจ็บป่วยทางจิต 3
พย.800 วิทยานิพนธ์ 3
รวม 6

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
พย. 800 วิทยานิพนธ์ 5
รวม 5

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
พย. 800 วิทยานิพนธ์ 4
รวม 4

แผนการศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต แผน ข

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
พย. 611 ทฤษฎีสําหรับการพยาบาลขั้นสูง 2
พย. 612 ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล 2
พย. 641 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงทางจิตและสุขภาพจิต 3
พย. 642 จิตเภสัชบำบัด 3
พย. 643 การพยาบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต 2
รวม 12

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
พย. 613 วิจัยทางการพยาบาล 3
พย. 614 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล 2
พย. 644 ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต 1
พย. 645 การพยาบาลเพื่อการบำบัดและฟื้นฟูผู้เจ็บป่วยทางจิต 2
วิชาเลือก 3
รวม 11

ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
พย. 646 ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการบำบัดและฟื้นฟูผู้เจ็บป่วยทางจิต 3
พย. 647 สัมมานาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 3
รวม 6

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
พย. 701 การค้นคว้าอิสระ 1 3
พย. 648 ปฏิบัติการกรณีเลือกสรรทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 3
รวม 6

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
พย. 702 การค้นคว้าอิสระ 2 3
รวม 3